CROATIA AIRLINES IMA DO­BIT OD 43 MIL. KU­NA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Croatia Airlines (CA) je u pr­voj po­lo­vi­ni ove go­di­ne pos­lo­va­la s ne­to do­bi­ti od 42,6 mi­li­ju­na ku­na, na­kon gu­bit­ka od 84,6 mi­li­ju­na ku­na u is­tom lanj­skom raz­dob­lju. Zbog po­ve­ća­nog op­se­ga le­te­nja, oso­bi­to ti­je­kom vr­hun­ca tu­ris­tič­ke se­zo­ne sa 105 le­to­va dnev­no, ove go­di­ne pla­ni­ra pre­ves­ti dva mi­li­ju­na put­ni­ka, pr­vi put u po­vi­jes­ti. Ope­ra­tiv­na do­bit kom­pa­ni­je u pr­vom po­lu­go­di­štu 2017. bi­la je 49,6 mi­li­ju­na ku­na, pri­op­će­no je iz na­ci­onal­nog avi­opri­je­voz­ni­ka. Ope­ra­tiv­ni pri­ho­di bi­li su 32% ve­ći, za 10% je za­bi­lje­žen rast put­nič­kih prihoda. U šest mje­se­ci zra­ko­plo­vi CA oba­vi­li su 12.684 le­to­va, 2% vi­še ne­go la­ni, te pre­vez­li 903.188 put­ni­ka, 10% vi­še. Me­đu­na­rod­nih je put­ni­ka bi­lo 12%, a do­ma­ćih 5% vi­še, a što je po­s­lje­di­ca i no­vih se­zon­skih li­ni­ja. U kom­pa­ni­ji na­vo­de i da su im ope­ra­tiv­ni tro­ško­vi 10% ve­ći ne­go u is­to do­ba la­ni, a po­naj­vi­še zbog po­skup­lje­nja go­ri­va.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.