GUBITAK ACI-JA U PO­LA GO­DI­NE 895.000 KU­NA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

ACI d.d. u pr­vih je šest mje­se­ci 2017. pos­lo­va­lo s gu­bit­kom od 895.000 ku­na, na­kon do­bi­ti od 3,69 mi­li­ju­na ku­na u is­tom lanj­skom raz­dob­lju, po­ka­zu­je fi­nan­cij­sko iz­vješ­će. EBITDA je iz­no­si­la 25,88 mi­li­ju­na ku­na, za 10 pos­to ni­ža. U pr­vom po­lu­go­di­štu kom­pa­ni­ja je os­tva­ri­la 82,77 mi­li­ju­na ku­na ukup­nih prihoda ili 2 pos­to ma­nje. Naj­ve­ći utje­caj na sma­nje­nje pos­lov­nih prihoda bi­lje­ži ma­ri­na, Ro­vinj ko­ja je za­tvo­re­na zbog re­kons­truk­ci­je. Ukup­ni ra­sho­di po­ras­li su 3 pos­to, na 81 mi­li­jun ku­na, naj­vi­še zbog po­ve­ća­nja tro­ško­va amor­ti­za­ci­je.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.