Vo­di­či bi­jes­ni na mi­nis­tra Cap­pel­li­ja

Tra­že za­šti­tu Bo­je se da će otva­ra­njem tr­ži­šta stran­ci­ma do­ma­ći os­ta­ti bez pos­la

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MA­RI­JA CRNJAK

Tu­ris­tič­ki vo­di­či tvr­de da je pri­jed­log za­ko­na, ko­ji tre­ba bi­ti u pri­mje­ni od 1.7. 2018. pun ne­jas­no­ća, a tra­že i ja­či nad­zor in­s­pek­ci­ja

Iako je špi­ca se­zo­ne i tu­ris­tič­ki rad­ni­ci ima­ju ma­lo vre­me­na, pri­jed­log Za­ko­na o pru­ža­nju us­lu­ga u tu­riz­mu ko­ji je bio na jav­nom sa­vje­to­va­nju do sre­di­ne proš­lo­ga tjed­na iz­a­zvao je bur­nu ras­pra­vu tu­ris­tič­kih vo­di­ča i stru­kov­nih udru­ga. Tvr­de da je za­kon pun ne­jas­no­ća i da će otva­ra­nje tr­ži­šta stra­nim vo­di­či­ma iz­a­zva­ti val ot­ka­za do­ma­ćih vo­di­ča, tra­že ja­či nad­zor in­s­pek­ci­ja.

Lju­ti su na Mi­nis­tar­stvo tu­riz­ma jer se pri­jed­log Za­ko­na raz­li­ku­je od obe­ća­nja ko­je im je mi­nis­tar Ga­ri Cap­pel­li dao na sas­tan­ci­ma, dr­že da će pas­ti kva­li­te­ta vo­đe­nja ako se re­du­ci­ra broj za­šti­će­nih lo­ka­li­te­ta, što se ra­ni­je bi­lo naj­av­lji­va­lo. Ka­ko je poz­na­to, pre­ma Di­rek­ti­vi EU o pa­ket pu­to­va­nji­ma i po­ve­za­nim put­nim aran­žma­ni­ma, dr­ža­ve čla­ni­ce duž­ne su do­ni­je­ti i obja­vi­ti za­ko­ne i dru­ge pro­pi­se po­treb­ne za us­kla­đi­va­nje s tom Di­rek­ti­vom do 1. si­ječ­nja 2018., s po­čet­kom pri­mje­ne od 1. sr­p­nja 2018. go­di­ne. Zbog za­da­nih ro­ko­va Za­kon će se upu­ti­ti u pro­ce­du­ru naj­e­sen, ka­žu u Mi­nis­tar­stvu, a nji­ho­vo po­jaš­nje­nje da­je nas­lu­ti­ti da pra­va ras­pra­va tek sli­je­di, i to oko po­pi­sa za­šti­će­nih lo­ka­li­te­ta na ko­ji­ma će mo­ći vo­di­ti sa­mo do­ma­ći vo­di­či s na­ci­onal­nim li­cen­ci­ja­ma. Pra­vil­nik o za­šti­će­nim cje­li­na­ma iz­ra­dit će se na te­me­lju Za­ko­na i to za­jed­no s Mi­nis­tar­stvom kul­tu­re i Mi­nis­tar­stvom za­šti­te oko­li­ša, i tu mno­gi vi­de je­di­ni na­čin da se za­šti­ti do­ma­će vo­di­če.

“Ono što za­sad mo­že­mo re­ći je da je do­sa­daš­njim pre­gle­dom ut­vr­đe­no ka­ko se ve­ći­na pris­ti­glih pri­mjed­bi od- no­si na po­pis za­šti­će­nih lo­ka­li­te­ta te obra­zo­va­nje, od­nos­no struč­nu kva­li­fi­ka­ci­ju za pru­ža­nje us­lu­ga tu­ris­tič­kih vo­di­ča. Is­ti­če­mo da u pri­pre­mi Pra­vil­ni­ka o za­šti­će­nim lo­ka­li­te­ti­ma, za či­je do­no­še­nje je ov­la­šten mi­nis­tar tu­riz­ma, sva­ka­ko oče­ku­je­mo vr­lo ak­tiv­no su­dje­lo­va­nje i tu­ris­tič­kih vo­di­ča od­nos­no nji­ho­vih udru­ga, ka­ko bi­smo u part­ner­skoj su­rad­nji sa svim di­oni­ci­ma hr­vat­sku kul­tur­nu, po­vi­jes­nu i pri­rod­nu ba­šti­nu in­ter­pre­ti­ra­li na naj­bo­lji mo­gu­ći na­čin”, ka­zao nam je Fra­no Ma­tu­šić, dr­žav­ni taj­nik u Mi­nis­tar­stvu tu­riz­ma.

Na­da­ju se i da će za­jed­nič­kim za­la­ga­njem i ra­dom na no­vom Za­ko­nu, po­ru­ču­ju iz Mi­nis­tar­stva, do­ći do naj­bo­ljeg rje­še­nja za sve, u svr­hu za­šti­te kul­tur­nog, po­vi­jes­nog i pri­rod­nog na­s­lje­đa RH.

“Cilj jav­ne ras­pra­ve i jest da se na te­me­lju za­prim­lje­nih su­ges­ti­ja, ko­men­ta­ra ili pri­mjed­bi ut­vr­di ko­nač­ni tekst Za­ko­na” ka­že Ma­tu­šić.

GRGO JELAVIĆ/

Pri­jed­log Za­ko­na o pru­ža­nju us­lu­ga u tu­riz­mu iz­a­zvao bur­nu ras­pra­vu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.