Vri­jed­ni­je ogla­ša­va­nje

Me­dij­ski pros­tor RH

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pre­ma

re­zul­ta­ti­ma pro­cje­ne agen­ci­je HURA Me­dia AdEx (Adver­ti­sing Expen­di­tu­re), pro­tek­le je go­di­ne u za­kup oglas­nog pros­to­ra u vo­de­ćim me­di­ji­ma u Hr­vat­skoj ulo­že­no sve­ukup­no 1.493.000.000 ku­na, što je po­rast od 2,8% u us­po­red­bi s 2015. Ula­ga­nje u ogla­ša­va­nje ti­me bi­lje­ži rast već tre­ću go­di­nu za­re­dom, a naj­ve­ći po­rast od 27% za­bi­lje­žen je u in­ter­net­skom ogla­ša­va­nju. S ob­zi­rom na udio po­je­di­nih vr­sta ko­mu­ni­ka­cij­skih ka­na­la u sve­ukup­noj inves­ti­ci­ji, još uvi­jek do­mi­ni­ra te­le­vi­zi­ja s udje­lom od 51%, a sli­je­de je ti­sak sa 17% i in­ter­net­sko ogla­ša­va­nje sa 14%.

I da­lje se naj­vi­še pla­ća za rek­la­me na TV-u

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.