Uvoz mli­je­ka u pet je go­di­na eks­plo­di­rao za 281 pos­to

Uru­ša­va­nje sek­to­ra Pad na 56% sa­mo­dos­tat­nos­ti do­ma­će pro­izvod­nje spram po­troš­nje

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MIROSLAV KUSKUNOVIĆ/VL

In­dus­tri­ja pre­ra­de mli­je­ka la­ni je ima­la 78% ve­ću do­bit i rast pro­izvod­nje, no i da­lje je pra­ti sna­žan pad ci­je­na

Nas­ta­vak ne­ga­tiv­nih tren­do­va od sma­nje­nja broja kra­va, pro­izvod­nje mli­je­ka, ni­ske pro­izvod­nos­ti, ne­dos­tat­ka ras­plod­nog žen­skog pod­mlat­ka, ras­ta uvo­za... ugro­ža­va op­s­toj­nost ci­je­log sek­to­ra go­ve­dar­stva i pra­te­će in­dus­tri­je, zbog če­ga je nuž­no hit­no ofor­mi­ti tim za iz­ra­du Vla­di­na pro­jek­ta re­vi­ta­li­za­ci­je go­ve­dar­stva u Re­pu­bli­ci Hr­vat­skoj u sred­njo­roč­nom pe­ri­odu, za­klju­čak je ana­li­ze sta­nja in­dus­tri­je pre­ra­de mli­je­ka u 2016., pos­lov­nog udru­že­nja Cro­atis­to­čar. Ova je in­dus­tri­ja la­ni, pre­ma tom do­ku­men­tu, ima­la uku­pan pri­hod od 5,41 mi­li­jar­di ku­na, go­to­vo kao u 2015., dok je do­bit sek­to­ra po­ve­ća­na 78 pos­to, na 166 mi­li­ju­na ku­na. U sek­to­ru in­dus­tri­je pre­ra­de mli­je­ka pos­lu­je 60 tvrt­ki, s 3159 za­pos­le­nih.

“Ka­da je ri­ječ o in­dus­tri­ji pre­ra­de ukup­ni pos­lov­ni pri­ho­di u 2016. bi­lje­že pad od 1% a od če­ga je pad pos­lov­nih prihoda od pro­da­je ma­nji za 2%. Ma­te­ri­jal­ni tro­ško­vi pos­lo­va­nja ma­nji su za 2%, kon­so­li­di­ra­na do­bit je 166 mi­li­ju­na ku­na. Na rast os­tva­re­ne do­bi­ti naj­vi­še je utje­cao rast os­ta­lih prihoda, rast fi­nan­cij­skih prihoda te pad fi­nan­cij­skih ra­sho­da za oko 95 mi­li­ju­na ku­na, ka­že Bran­ko Bo­be­tić iz udru­že­nja.

La­ni su pro­sječ­ne tr­ž­ne ci­je­ne mli­ječ­nih pro­izvo­da pa­le za vi­še od 10%, ali su to­li­ko pa­le i ot­kup­ne ci­je­ne mli­je­ka, dok je pri­hod od pro­da­je u ino­zem­s­tvu po­ve­ćan za 16% a uku­pan uvoz za 14%. “In­dus­tri­ja je za­bi­lje­ži­la je rast pro­izvod­nje svih os­nov­nih gru­pa pro­izvo­da iz­u­zev kon­zum­nog mli­je­ka, do­da­je Bo­be­tić. Ukup­ni uvoz mli­ječ­nih pro­izvo­da po­ve­ćan za 16%, a iz­voz je ve­ći za čak 22%. Una­toč pa­du prihoda od pro­da­je pro­izvo­da te pa­du tr­ž­nih ci­je­na mli­ječ­nih pro­izvo­da, ova in­dus­tri­ja la­ni bi­lje­ži rast po­tra­ži­va­nja od ku­pa­ca za 8%. No, Bo­be­tić upo­zo­ra­va da je na­ru­še­na rav­no­te­ža krat­ko­roč­nih obve­za i krat­ko­roč­ne imo­vi­ne iz 2015., a ko­efi­ci­jent lik­vid­nos­ti u 2016. pao je 0,92, što uka­zu­je na slo­že­nu si­tu­aci­ju lik­vid­nos­ti sek­to­ra.

Pre­ma fi­nan­cij­skim iz­vješ­ći­ma uz­ga­ji­va­ča muz­nih kra­va nji­ho­vi su pos­lov­ni pri­ho­di po­ve­ća­ni za 3,4% dok su pos­lov­ni ra­sho­di sma­nje­ni za 0,4% od če­ga su ma­te­ri­jal­ni tro­ško­vi ma­nji za oko 5%. Ovaj je sek­tor la­ni imao kon­so­li­di­ra­nu do­bit ko­ja je zna­čaj­no ve­ća u od­no­su na 2015., a udio ope­ra­tiv­ne do­bi­ti u pos­lov­nom pri­ho­du iz­no­sio je oko 9%. Udio su­bven­ci­ja u pos­lov­nom pri­ho­du iz­no­sio je oko 10 pos­to, a ci­je­li sek­tor stal­no bi­lje­ži pad is­po­ru­ke mli­je­ka, dok je ukup­na is­po­ru­ka po muz­noj kra­vi iz­ra­zi­to ni­ska.

“Zbog pa­da ot­ku­pa mli­je­ka kon­ti­nu­ira­no se po­ve­ća­va uvoz mli­je­ka za po­tre­be in- dus­tri­je, a sa­mo­dos­tat­nost do­ma­će pro­izvod­nje mli­je­ka u od­no­su na po­troš­nju u 2016. je pa­la na sve­ga 56 pos­to, do­da­je Bo­be­tić.

Proš­le go­di­one ot­kup­lje­no je 5% ma­nje mli­je­ka ne­go 2015., dok je u od­no­su na 2012. ot­kup sma­njen za pe­ti­nu. Is­to ta­ko sma­njen je i broj muz­nih kra­va, na lanj­skih 151.274, dok je ci­je­na mli­je­ka proš­le go­di­ne iz­no­si­la 2,23 ku­ne za ki­lo­gram. Pro­sječ­na ci­je­na u 2015. je bi­la 2,48 ku­ne. Ti­je­kom 2016. uve­ze­no je 161.490 to­na si­ro­va mli­je­ka, 14 pos­to vi­še ne­go go­di­nu ra­ni­je, a čak 281 pos­to vi­še ne­go u 2012. go­di­ni. Po­ve­ćan je i iz­voz si­ro­vog mli­je­ka i to sa 2383 na 5534 to­ne, a mli­ječ­nih pro­izvo­da za go­to­vo 7000 to­na vi­še.

FOTOLIA Cro­ati­as­to­čar, Izvor:

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.