Istra dvos­tru­ko snaž­ni­ja od Bjelovara i Vi­ro­vi­ti­ce

Ne­do­dir­lji­vi Za­greb Indeks gos­po­dar­ske sna­ge HGK za ovu go­di­nu odra­ža­va uč­vr­š­će­ne re­gi­onal­ne raz­li­ke u ra­zvo­ju

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Grad Za­greb, Is­tar­ska i Pri­mor­sko- go­ran­ska žu­pa­ni­ja iz­nad su dr­žav­nog pro­sje­ka gos­po­dar­ske sna­ge, dok su naj­sla­bi­je Bje­lo­var­sko­bi­lo­gor­ska, Po­že­škos­la­von­ska i Vi­ro­vi­tič­ko­po­drav­ska žu­pa­ni­ja, po­ka­zu­je indeks gos­po­dar­ske sna­ge Hr­vat­ske gos­po­dar­ske ko­mo­re (HGK) za 2017. go­di­nu.

Ovaj po­ka­za­telj ra­ču­na se kao zbroj pon­de­ri­ra­nih os­nov­nih gos­po­dar­skih po­ka­za­te­lja u tro­go­diš­njim pro­sje­ci­ma te de­mo­graf­ske pro­jek­ci­je. Ako je ve­ći od 100, zna­či da je žu­pa- ni­ja iz­nad pro­sje­ka Hr­vat­ske, a vri­jed­nost ni­ža od 100 po­ka­zu­je da je is­pod pro­sje­ka.

HGK je indeks gos­po­dar­ske sna­ge žu­pa­ni­ja za 2016. i 2017. iz­ra­ču­nao kao zbroj pon­de­ri­ra­nih ran­go­va šest gos­po­dar­skih po­ka­za­te­lja te pro­jek­ci­je kre­ta­nja sta­nov­niš­tva: BDPa po sta­nov­ni­ku, ukup­nog prihoda po­du­zet­ni­ka po za­pos­le­nom, pro­sječ­ne ne­to pla­će po za­pos­le­nom, ne­to do­bi­ti po­du­zet­ni­ka po za­pos­le­nom, prihoda na ino­zem­nom tr­ži­štu po­du­zet­ni­ka po za­pos­le­nom, sto­pe ne­za­pos­le­nos­ti te pro­jek­ci­je pro­mje­ne broja sta­nov­ni­ka 2011.2021.

Ovo­go­diš­nji indeks is­tak­nuo je ve­li­ke raz­li­ke u ra­zvi­je­nos­ti žu­pa­ni­ja, pa je ta­ko za Grad Za­greb vri­jed­nost 149,3, Is­tar­sku žu­pa­ni­ju 127,2, a Pri­mor­sko­go­ran­ska 105,1. Na za­če­lju su Po­že­škos­la­von­ska žu­pa­ni­ja či­ji je indeks 68,5, Vi­ro­vi­tič­ko­po­drav­ska (68,2) i Bje­lo­var­sko­bi­lo­gor­ska (66,9).

U od­no­su na la­ni ne­ma ve­li­kih pro­mje­na, iako su ne­ke žu­pa­ni­je pro­mi­je­ni­le po­zi­ci­ju. Naj­ve­ća je kod Osječ­ko­ba­ranj­ske žu­pa­ni­je ko­ja je s 15. sko­či­la na 12. mjes­to. Raz­log je i, is­ti­če, se, po­bolj­ša­nje ne­to do­bi­ti i prihoda na ino­zem­nom tr­ži­štu po za­pos­le­nom, po­bolj­ša­nje de­mo­graf­skih kre­ta­nja, ali i po­gor­ša­nje in­dek­sa u dru­gim žu­pa­ni­ja­ma. U HGKu sma­tra­ju da je po­ve­ća­njem re­gi­onal­ne kon­ku­rent­nos­ti mo­gu­će sma­nji­ti vje­ro­jat­nost emi­gra­ci­je sta­nov­niš­tva ko­ja će uz sta­re­nje bi­ti pro­blem. “U žu­pa­ni­ja­ma s ni­žim in­dek­som tre­ba tra­ži­ti po­ten­ci­jal za gospodarski ra­zvoj s ci­ljem sma­nji­va­nja ra­zvoj­nih raz­li­ka”, na­vo­de u HGK.

Mje­ri se BDP po sta­nov­ni­ku, pla­ća, pri­ho­di...

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.