Ka­ko se ukus­no ku­ha u Po­drav­ki

Kon­cept Maj­sto­ri ku­ha­nja pred­sta­vi­li umi­je­ća sprav­lja­nja bo­log­ne­sea

Poslovni Dnevnik - - MOJA PODUZETNA HRVATSKA -

Po­drav­ki­ni

pro­mo­to­ri ku­ha­nja Zo­ran De­lić, Ro­bin Kne­že­vić i Mar­ko Pe­ras pred­sta­vi­li su u Ba­kru na Fes­ti­va­lu po­du­zet­niš­tva, obr­ta i OPG-ova kon­cept ku­ha­nja ove naj­ve­će pre­hram­be­ne tvrt­ke u Hr­vat­skoj.

Ka­ko po­jaš­nja­va Ro­bin Kne­že­vić, u ovom slu­ča­ju su se od­lu­či­li za tjes­te­ni­nu bo­log­ne­se ko­ja spa­ja tjes­te­ni­nu kao me­di­te­ran­sku na­mir­ni­cu te me­so kao kon­ti­nen­tal­nu. “Je­lo sa­dr­ži niz autoh­to­nih dal­ma­tin­skih sas­to­ja­ka po­put bo­silj­ka, lo­vo­ra, maj­či­ne du­ši­ce, a tu su i ne­za­obi­laz­no mas­li­no­vo ulje te raj­či­ca iz na­še vlas­ti­te pro­izvod­nje u Uma­gu”, ka­zao je Kne­že­vić.

Ba­kra­ni­ma i nji­ho­vim gos­ti­ma su Po­drav­ki­ni ku­ha­ri pri­pre­mi­li 200 li­ta­ra bo­log­ne­sea, a što je bi­lo dos­tat­no za 600-injak por­ci­ja ko­je su po­sje­ti­te­lji Fes­ti­va­la po­du­zet­niš­tva i na­tje­ca­te­lji Ba­kar­skih su­sre­ta slas­no po­je­li.

GORAN KOVAČIĆ/PIXSELL

Po­drav­ki­ni pro­mo­to­ri ku­li­nar­stva Zo­ran De­lić, Ro­bin Kne­že­vić i Mar­ko Pe­ras Ba­kra­ni­ma i nji­ho­vim gos­ti­ma spra­vi­li su 600-njak por­ci­ja ukus­ne tjes­te­ni­ne

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.