Niš se di­že iz mr­tvih, Zum­to­bel gra­di tvor­ni­cu LED ra­s­vje­te

No­vi ži­vot Ne­ka­daš­nje ve­li­ko in­dus­trij­sko sre­di­šte Sr­bi­je uz po­moć dr­ža­ve po­nov­no pos­ta­je priv­lač­no ula­ga­či­ma

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Aus­trij­ska kom­pa­ni­ja jed­na je od naj­ve­ćih na svi­je­tu u po­dru­čju ino­va­tiv­nih rje­še­nja za ra­s­vje­tu, a u Nišu će za­pos­li­ti 1100 rad­ni­ka

Na­kon pro­pas­ti EI Ni­ša pri­je ne­ko­li­ko go­di­na grad Niš na­šao se go­to­vo na dnu po in­dus­trij­skoj pro­izvod­nji i za­pos­le­nos­ti u Sr­bi­ji.

Tran­zi­ci­ja, ko­ja je sa so­bom do­ni­je­la slo­bo­dan uvoz bi­je­le teh­ni­ke doš­la je gla­ve ne­ka­daš­njem sr­p­skom teh­no­lo­škom di­vu ko­ji je svo­je­vre­me­no za­poš­lja­vao 28.000 lju­di, me­đu ko­ji­ma su bi­li i rad­ni­ci je­di­ne ju­gos­la­ven­ske tvor­ni­ce za pro­izvod­nju rend­gen apa­ra­ta EI Ju­go­rend­gen.

Me­đu­tim, u lis­to­pa­du proš­le go­di­ne vla­da Sr­bi­je na če­lu s ta­daš­njim pre­mi­je­rom Alek­san­drom Vu­či­ćem pre­se­li­la je na tje­dan da­na iz Be­ogra­da u Niš da bi is­tak­nu­la bri­gu ko­ju na­mje­ra­va po­sve­ti­ti juž­nom, za­os­ta­lom di­je­lu zem­lje. U Sr­bi­ji je, ina­če, vr­lo oči­ta po­la­ri­za­ci­ju iz­me­đu bo­ga­tog sje­ve­ra i si­ro­maš­nog ju­ga.

Tak­va po­dje­la do­bro se vi­di na pla­ća­ma, na sje­ve­ru je pro­sječ­na ne­to pla­ća u stu­de­no­me 2014. go­di­ne do­seg­nu­la 48.906 di­na­ra (oko 3000 ku­na), dok je na ju­gu bi­la 37.861 di­nar (oko 2300 ku­na).

Iz­gle­da da Vu­čić ni­je da­vao praz­na obe­ća­nja. Kra­jem proš­log tjed­na Niš­li­je su se po­nov­no mo­gle po­na­da­ti da će nji­hov grad opet pos­ta­ti je­dan od in­dus­trij­skih cen­ta­ra Sr­bi­je.

Po­lo­žen je te­melj­ni ka­men za no­vu tvor­ni­cu i pot­pi­san ugo­vor o su­rad­nji i part­ner­stvu iz­me­đu sr­p­ske vla­de i kom­pa­ni­je Zum­to­bel Gro­up iz Aus­tri­je, jed­ne od naj­poz­na­ti­jih u svi­je­tu za pro­izvod­nju LED ra­s­vje­te i jed­ne od vo­de­ćih u po­dru­čju ino­va­tiv­nih rje­še­nja za ra­s­vje­tu i pra­te­ćih di­je­lo­va.

Ula­žu 30,6 mi­li­ju­na eura

“U Niš i Sr­bi­ju ta­ko je sti­gla re­no­mi­ra­na kom­pa­ni­ja ko­ja je pra­vi div u po­dru­čju in­dus­tri­je ra­s­vje­te i u či­joj će no­voj tvornici posao do­bi­ti 1100 rad­ni­ka, a na­ša dr­ža­va je za iz­grad­nju tvor­ni­ce i otva­ra­nje no­vih rad­nih mjes­ta osi­gu­ra­la osam mi­li­ju­na eura”, re­kao je Alek­san­dar Vu­čić, pred­sjed­nik Sr­bi­je.

“Ni­su, kao što se vi­di, toč­ne tvrd­nje iz­ni­je­te pret­hod­nih da­na da vla­da Sr­bi­je osi­gu­ra­va su­bven­ci­je stra­nim inves­ti­to­ri­ma od po 50.000 eura za sva­kog no­vo­za­pos­le­nog rad­ni­ka. Tač­no je, me­đu­tim, da se znat­no smanjuje broj ne­za­pos­le­nih u na­šoj zem­lji, a po­seb­no u Nišu gdje pla­ni­ra­mo u ne­ko­li­ko slje­de­ćih go­di­na sma­nji­ti broj ne­za­pos­le­nih na ma­nje od 20.000.

Sa­da je u Nišu 30.000 lju­di bez pos­la, a pri­je sa­mo ne­ko­li­ko go­di­na bi­lo ih je go­to-

U TVORNICI ZUMTOBELA U NIŠU JED­NA TREĆINA ZA­POS­LE­NIH ĆE BI­TI IZ REDOVA VISOKOOBRAZOVANIH INŽENJERA ELEKTRONIKE, STROJARSTVA I DRU­GIH TEHNIČKIH PO­DRU­ČJA

vo 50.000. Do­la­zak Zumtobela u Sr­bi­ju i Niš ni­je va­žan sa­mo za rad­ni­ke ko­ji će se za­pos­li­ti u no­voj tvornici i nji­ho­ve obi­te­lji, već i za sam grad.

Čvr­sto sam uvje­ren i da će Niš u pra­vom smis­lu ri­je­či bi­ti ono što je ne­ka­da i bio – ve­li­ki gospodarski, in­dus­trij­ski, kul­tur­ni i u sva­kom dru­gom po­gle­du ra­zvi­je­ni i ve­li­ki cen­tar na­še zem­lje”, re­kao je Vu­čić.

Iz­ra­ziv­ši za­do­volj­stvo zbog po­la­ga­nja te­melj­nog ka­me­na i po­čet­ka iz­grad­nje no­ve tvor­ni­ce svo­je kom­pa­ni­je u Sr­bi­ji, iz­vr­š­ni di­rek­tor Zumtobela Ul­rich Sc­hu­mac­her je objas­nio za­što je nje­go­va kom­pa­ni­ja od­lu­či­la inves­ti­ra­ti baš u Sr­bi­ji i Nišu.

“Pro­jekt tvor­ni­ce i ci­je­la inves­ti­ci­ja su je­dan od naj­važ­ni­jih stra­te­ških ko­ra­ka na­še kom­pa­ni­je pre­ma pre­us­mje­ra­va­nju na­še pro­izvod­ne mre­že. Sr­bi­ja je u sr­cu re­gi­je ju­go­is­toč­ne Eu­ro­pe, nu­di znat­ne i broj­ne stra­te­ške pred­nos­ti i iz­a­bra­na je kao naj­bo­lje mjes­to upra­vo zbog ni­za kom­pa­ra­tiv­nih pred­nos­ti i ključ­ne po­zi­ci­je u is­toč­noj i sre­diš­njoj Eu­ro­pi.

Odav­de, iz Ni­ša, vr­hun­ski pro­izvo­di bit će pla­si­ra­ni ne sa­mo na sr­p­sko, već i broj­na dru­ga ino­zem­na tr­ži­šta”, re­kao je Ul­rich Sc­hu­mac­her.

Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, pri­je go­di­nu da­na Zum­to­bel je svoj ve­li­ki cen­tar za pro­jek­ti­ra­nje iz Polj­ske pre­se­lio u Be­ograd, a od 1. svib­nja ove go­di­ne be­ograd­ski ured te aus­trij­ske kom­pa­ni­je pos­tao je Re­gi­onal­ni cen­tar za tr­ži­šta Sr­bi­je, Cr­ne Go­re, Tur­ske i Sre­diš­nje Azi­je.

Za no­vu Zum­to­be­lo­vu tvor­ni­cu po­lo­žen je te­melj­ni ka­men na lo­ka­ci­ji biv­šeg Vi­no­gra­dar­skog ins­ti­tu­ta u Nišu. Ka­da bu­de pot­pu­no za­vr­še­na ra­dit će na pros­to­ru od 40.000 če­tvor­nih me­ta­ra, a inves­ti­ci­ja će sta­ja­ti naj­ma­nje 30,6 mi­li­ju­na eura.

Pr­vi pro­izvo­di iz bu­du­će tvor­ni­ce na­ći će se na tr­ži­štu Sr­bi­je i Eu­ro­pe već sre­di­nom svib­nja 2018. go­di­ne, a pot­pu­ni za­vr­še­tak po­go­na oče­ku­je se u slje­de­će dvi­je i pol go­di­ne.

Va­žan obra­zov­ni cen­tar

Pot­pi­si­va­nju ugo­vo­ra iz­me­đu vla­de Sr­bi­je i Zumtobela bi­li su na­zoč­ni su i ve­le­pos­la­nik Aus­tri­je u Sr­bi­ji Jo­han­nes Eig­ner, ci­je­li Uprav­ni i Nad­zor­ni od­bor Zum­to­bel Gro­upa, te pred­stav­ni­ci Pri­vred­ne ko­mo­re Sr­bi­je i gra­do­na­čel­nik Ni­ša Darko Bu­la­to­vić.

Ka­ko je po­seb­no is­tak­nu­to, od 1100 no­vo­za­pos­le­nih rad­ni­ka u no­voj tvornici Zumtobela u Nišu jed­na trećina će bi­ti iz re­da visokoobrazovanih inženjera elektronike, strojarstva i dru­gih tehničkih po­dru­čja.

Upra­vo zbog to­ga što se na fa­kul­te­ti­ma Uni­ver­zi­te­ta u Nišu obra­zu­ju i s njih re­gru­ti­ra­ju vr­hun­ski i naj­struč­ni­ji ka­dro­vi, poz­na­ta aus­trij­ska kom­pa­ni­ja je i do­ni­je­la od­lu­ku da svo­ju no­vu tvor­ni­cu gra­di u ovom di­je­lu Sr­bi­je, objas­nio je iz­vr­š­ni di­rek­tor Zumtobela Ul­rich Sc­hu­mac­her.

FOTOLIA

Zum­to­be­lo­va tvor­ni­ca ra­dit će na pros­to­ru od 40.000 če­tvor­nih me­ta­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.