HO­TEL NOVOTEL OTVARA VRATA U RUJ­NU

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ho­tel Bris­tol u Sa­ra­je­vu, ko­ji je ula­skom u obi­telj Ac­corHo­tels pro­mi­je­nio na­ziv u Novotel, otvo­rit će svo­ja vrata pod nno­vim bran­dom u ru­ruj­nu, iz­vje­šta­va InIn­di­ka­tor.ba. Ho­tel vveć rek­la­mi­ra svo­je pros­tra­ne i udob­ne so­be i ku­hi­nju. Na­vo­di se i ka­ko je ho­tel ha­lal ccer­ti­fi­ci­ran, što go­vo­ri da će ha­lal ori­jen­ta­ci­ja ho­te­la i da­lje bi­ti nje­go­va­na. Al Shid­dy GGro­up je s polj­skim Or­bis Gro­upom, stra­te­škim part­ne­rom Ac­corHo­tels u is­toč­noj Eu­ro­pi, pot­pi­sao fran­šiz­ni ugo­vor za ho­tel Novotel.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.