Zo­ra­na Mi­haj­lo­vić:

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Grad­nja auto­ces­te Niš-Pri­šti­na 2018. go­di­ne Zo­ra­na Mi­haj­lo­vić, sr­p­ska mi­nis­tri­ca gra­đe­vi­nar­stva, pro­me­ta i in­fras­truk­tu­re, naj­a­vi­la je da bi ra­do­vi na au­to­ces­ti Niš-Pri­šti­na mo­gli po­če­ti slje­de­će go­di­ne. Ona je u za­jed­nič­koj iz­ja­vi no­vi­na­ri­ma s pred­sjed­ni­kom Sr­bi­je Alek­san­drom Vu­či­ćem, na­kon po­sje­te ra­do­vi­ma na iz­grad­nji obi­laz­ni­ce oko Di­mi­trov­gra­da na is­toč­nom kra­ku Ko­ri­do­ra 10, rek­la da će teh­nič­ka do­ku­men­ta­ci­ja za taj pro­jekt bi­ti go­to­va u ruj­nu. Pre­ma nje­nim ri­je­či­ma, pr­va fa­za iz­grad­nje sta­ja­la bi 200 mi­li­ju­na eura.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.