Be­net­ton me­đu pet ku­pa­ca Du­ca­ti­ja

U užem kru­gu Edi­zi­oni Hol­ding, tvrt­ka obi­te­lji ta­li­jan­skih in­dus­tri­ja­la­ca, pos­la­la po­nu­du

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Obi­telj poz­na­tih ta­li­jan­skih in­dus­tri­ja­la­ca Be­net­ton na­la­zi se u užem kru­gu po­ten­ci­jal­nih ku­pa­ca pro­izvo­đa­ča mo­to­ci­ka­la Du­ca­ti. Pre­ma tvrd­nja­ma upu­će­nih iz­vo­ra dva ta­li­jan­ska dnev­na lis­ta, inves­ti­cij­ska tvrt­ka obi­te­lji Be­net­ton, Edi­zi­one Hol­ding, je­dan je od pet po­nu­đa­ča ko­je je u uži krug iz­a­brao sa­daš­nji vlas­nik Du­ca­ti­ja, nje­mač­ki Au­di. Os­ta­li po­nu­đa­či su ame­rič­ka kom­pa­ni­ja iz sek­to­ra auto­mo­bil­ske in­dus­tri­je, Po­la­ris In­dus­tri­es, za­tim ne­ka­daš­nji vla- snik te ta­li­jan­ske tvrt­ke, inves­ti­cij­ski fond Inves­tin­dus­tri­al te fi­nan­cij­ski ula­ga­či, fran­cu­ski PAI i ame­rič­ki Ba­in Ca­pi­tal.

Pod­sje­ti­mo, ra­ni­je tvrd­nje upu­će­nih iz­vo­ra go­vo­ri­le su ka­ko su za Du­ca­ti za­in­te­re­si­ra­ni in­dij­ski pro­izvo­đa­či mo­to­ci­ka­la, Eic­her Mo­tors i Ba­jaj Auto, kao i inves­ti­cij­ski fon­do­vi CVC Ca­pi­tal Part­ners i Advent. Ka­ko pre­no­si Reuters, fi­na­lis­ti­ma utr­ke za ta­li­jan­ski mo­to­cik­lis­tič­ki brend pos­lov­ne će knji­ge bi­ti da­ne na uvid na­kon lje­ta. Na­vod­no su za kom­pa­ni- ju pris­ti­gle po­nu­de ko­je Du­ca­ti vred­nu­ju iz­me­đu 1,3 mi­li­jar­de eura i 1,5 mi­li­jar­di eura.

Du­ca­ti je proš­le go­di­ne upri­ho­dio 731 mi­li­jun eura. Au­di pro­da­je Du­ca­ti ka­ko bi ma­tič­na kom­pa­ni­ja, Vol­k­sswa­gen, na­mak­nu­la no­vac za ne­ko­li­ko mi­li­jar­di eura po­treb­nih za od­šte­tu zbog skan­da­la s va­ra­njem na tes­to­vi­ma emi­si­ja is­puš­nih pli­no­va. Iz Au­di­ja su od­bi­li ko­men­ti­ra­ti me­dij­ske na­pi­se o pe­to­ri­ci po­nu­đa­ča, a ko­men­tar ni­su da­li ni os­ta­li ak­te­ri.

REUTERS

Pri­ho­di 731 mi­li­jun eura

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.