PANASONIC OBJAVIO 17 POS­TO VE­ĆU DO­BIT

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ja­pan­ski pro­izvo­đač po­tro­šač­ke elektronike Panasonic objavio je u po­ne­dje­ljak 17-pos­tot­ni rast ope­ra­tiv­ne do­bi­ti što po­ka­zu­je da se kom­pa­ni­ji is­pla­tio pri­je­laz na ve­ću pro­izvod­nju ba­te­ri­ja za elek­trič­na vo­zi­la. Panasonic je objavio da je ope­ra­tiv­na do­bit u dru­gom tro­mje­se­čju po­ras­la s lanj­skih 71,8 mi­li­jar­di je­na na 83,9 mi­li­jar­di je­na, od­nos­no 758,9 mi­li­ju­na do­la­ra. Ana­li­ti­ča­ri u an­ke­ti Thom­son Re­uter­sa oče­ki­va­li su 86,1 mi­li­jar­du je­na do­bi­ti. Kom­pa­ni­ja i da­lje oče­ku­je da će ovu pos­lov­nu go­di­nu za­klju­či­ti sa 335 mi­li­jar­di je­na do­bi­ti. Panasonic je ove go­di­ne za­po­čeo s is­po­ru­ka­ma ba­te­ri­ja za no­vi Tes­lin Mo­del 3, a os­ta­lim pro­izvo­đa­či­ma auto­mo­bi­la is­po­ru­ču­je na­pred­ne elek­tro­nič­ke kom­po­nen­te.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.