BOEING U INDIJI OČE­KU­JE PRO­DA­JU 2100 AVIONA

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ame­rič­ki pro­izvo­đač zra­ko­plo­va Boeing objavio je u po­ne­dje­ljak pro­cje­nu da će in­dij­ske kom­pa­ni­je u slje­de­ćih 20 go­di­na na­ru­či­ti do 2100 put­nič­kih zra­ko­plo­va vri­jed­nih 290 mi­li­jar­di do­la­ra. In­di­ja je jed­no od naj­br­že ras­tu­ćih zra­ko­plov­nih tr­ži­šta u svi­je­tu jer po­s­ljed­njih ne­ko­li­ko go­di­na put­nič­ki pro­met ras­te po sto­pa­ma od 20 pos­to. “Po­ve­ća­nje broja put­ni­ka u kom­bi­nan­ci­ji sa snaž­nim te­ča­jem i ni­skim ci­je­na­ma go­ri­va po­kre­će in­dij­sko tr­ži­šte, po­seb­no ni­sko­ta­rif­ne kom­pa­ni­je”, iz­ja­vio je Di­nesh Ke­skar, Bo­ein­gov pot­pred­sjed­nik za Azi­ju i Pa­ci­fik.

Ras­tu­će tr­ži­šte

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.