Za ‘stru­ju’ Au­di šte­di 10 ml­rd. eura

Plan Upra­ve Sma­nje­nje tro­ško­va do 2022. ra­di pre­la­ska na elek­trič­ne auto­mo­bi­le

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Au­di na­mje­ra­va do 2022. sma­nji­ti tro­ško­ve pos­lo­va­nja za 10 mi­li­jar­di eura ka­ko bi po­dr­žao fi­nan­ci­ra­nje pre­la­ska na pro­izvod­nju elek­trič­nih auto­mo­bi­la, na­kon skan­da­la zbog va­ra­nja na tes­to­vi­ma emi­si­je is­puš­nih pli­no­va, tvr­de iz­vo­ri upoz­na­ti s pla­no­vi­ma pro­izvo­đa­ča auto­mo­bi­la. Au­di, glav­ni Vol­k­swa­ge­nov za­maš­njak ka­da se ra­di o do­bi­ti, pla­ni­ra u slje­de­ćim go­di­na­ma na tr­ži­šte lan­si­ra­ti pet no­vih elek­trič­nih mo­de­la. Pr­vi će bi­ti sport­sko te­ren- sko vo­zi­lo etron, ko­ji će se od 2018. go­di­ne sas­tav­lja­ti u po­go­nu u Bruxel­le­su.

Ve­ći dio ušte­da od 10 mi­li­jar­di eura od­no­si se na sma­nje­nje tro­ško­va za is­tra­ži­va­nje i ra­zvo­ja, doz­na­je se od iz­vo­ra. Au­di­jev glas­no­go­vor­nik iz nje­mač­kog sre­di­šta u In­gol­s­tad­tu od­bio je ko­men­ti­ra­ti na­pi­se o to­me. Na­ime, nje­mač­ki pos­lov­ni dnev­nik Han­del­s­blatt je u ne­djelj­nom iz­da­nju objavio pla­no­ve sma­nje­nja tro­ško­va i pla­no­ve pro­fi­ta­bil­nos­ti te auto­mo­bil­ske kom­pa­ni­je.

REUTERS

Do­la­zi pet mo­de­la

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.