Slo­bo­da kre­ta­nja iz­me­đu EU i Bri­ta­ni­je pres­ta­je 2019.

Pro­mje­na pra­vi­la Lon­don tvr­di da će bi­ti iz­mje­na

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Slo­bod­no

kre­ta­nje lju­di iz­me­đu Eu­rop­ske uni­je i Ve­li­ke Bri­ta­ni­je za­vr­šit će u ožuj­ku 2019. ka­da ta dr­ža­va i služ­be­no iz­a­đe iz člans­tva, iz­ja­vio je u po­ne­dje­ljak glas­no­go­vor­nik pre­mi­jer­ke The­re­se May. Do­dao je ka­ko će se bu­du­ći ele­men­ti mi­gra­ci­je iz­me­đu EU i Ve­li­ke Bri­ta­ni­je ure­di­ti na­kon Brexi­ta.

“Bi­lo bi po­greš­no spe­ku­li­ra­ti o to­me ka­ko bi ti ele­men­ti mo­gli iz­gle­da­ti ili su­ge­ri­ra­ti da će se slo­bo­da kre­ta­nja nas­ta­vi­ti kao do sa­da”, iz­ja­vio je no­vi­na­ri­ma glas­no­go­vor­nik, a pre­no­si Reuters. Pod­sje­ti­mo, proš­lo­ga je tjed­na mi­nis­tar fi­nan­ci­ja Phi­lip Ham­mond iz­ja­vio ka­ko ne bi tre­ba­lo bi­ti pro­mje­na u imi­gra­cij­skim pra­vi­li­ma za gra­đa­ne EUa od­mah na­kon iz­la­ska iz člans­tva. No, glas­no­go­vor­nik pre­mi­jer­ke tvr­di ka­ko se po­la­ziš­ne os­no­ve bri­tan­ske vla­de za Brexit ni­su mi­je­nja­le u od­no­su na one pred­stav­lje­ne u si­ječ­nju.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.