HNB PLASIRAO JOŠ 60 MI­LI­JU­NA KU­NA

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Hr­vat­ska na­rod­na ban­ka (HNB) je na obrat­noj re­po auk­ci­ji odr­ža­noj u po­ne­dje­ljak pos­lov­nim ban­ka­ma pla­si­ra­la 60 mi­li­ju­na ku­na po fik­s­noj ka­mat­noj sto­pi od 0,30 pos­to. Ka­ko je objav­lje­no iz HNB-a, sre­diš­nja je ban­ka pri­hva­ti­la sve pris­ti­gle po­nu­de ba­na­ka. Ovo je če­t­vr­ta re­po auk­ci­ja za­re­dom na ko­joj HNB ban­ka­ma pla­si­ra po 60 mi­li­ju­na ku­na. Od po­čet­ka go­di­ne HNB je odr­žao 31 re­po auk­ci­ju, ali je na njih 15 bi­lo in­te­re­sa ba­na­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.