‘Po­rez­na taj­na’

Kre­dit FRZ-a za 192 tvrt­ke, po­lo­vi­ca ih ni­ka­da ne­će vra­ti­ti >>

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - SAŠA PAPARELLA

Ne zna se je li tvrt­ka To­fra­do u vlas­niš­tvu Fra­nje Lu­ci­ća vra­ti­la 7,6 mi­li­ju­na ku­na kre­di­ta

Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja ne že­li od­go­vo­ri­ti na upit Pos­lov­nog dnev­ni­ka je li tvrt­ka To­fra­do, u vlas­niš­tvu HDZo­vog sa­bor­skog zas­tup­ni­ka Fra­nje Lu­ci­ća, dr­ža­vi vra­ti­la 7,6 mi­li­ju­na ku­na kre­di­ta.

Lucić, ko­ji uz po­li­tič­ku vo­di i po­du­zet­nič­ku ka­ri­je­ru, op­te­re­će­nu broj­nim afe­ra­ma, pod­nio je os­tav­ku na duž­nos­ti u HDZu na­kon što ga je no­vi­nar Te­le­gra­ma Dra­go Hedl op­tu­žio da mu je nu­dio mi­to.

Spo­me­nu­ti kre­dit Lucić je do­bio od Fon­da za ra­zvoj i za­poš­lja­va­nje (FRZ), ko­ji je iz­me­đu pro­sin­ca 2002. i trav­nja 2010. po­di­je­lio 1,6 mi­li­jar­di ku­na kroz ukup­no 210 kre­di­ta za 192 ko­ris­ni­ka, s ka­ma­tom od sve­ga dva pos­to, na­mi­je­ne­nih ja­ča­nju obr­ta, te ma­lih i sred­njih po­du­ze­ća.

Te­ško do in­for­ma­ci­ja

Na­kon što je 2010. fond uki­nut, bri­gu o ured­noj na­pla­ti da­nih kre­di­ta pre­uze­lo je Mi­nis­tar­stvo gos­po­dar­stva, iz ko­jeg se ta­da mo­glo do­bi­ti tra­že­ne in­for­ma­ci­je o to­me ko­je tvrt­ke ured­no pod­mi­ru­ju svo­je obve­ze. Me­đu­tim, ot­ka­ko je 2012. FRZ pre­ba­čen pod Mi­nis­tar­stvo fi­nan­ci­ja, odjed­nom su svi po­dat­ci o obve­za­ma po­je­di­nih tvrt­ki pro­gla­še­ni ‘po­rez­nom taj­nom’ pa Pos­lov­ni dnev­nik ni­ti na­kon šest mje­se­ci ni­je doz­nao tko vra­ća kre­di­te FRZa. Dobili smo zbir­nu ta­bli­cu, po ko­joj je, na dan 31.12.2016., od 192 tvrt­ki­ko­ris­ni­ka kre­di­ta njih 32 za­tvo­ri­lo svo­je kre­di­te, a 51 je još uvi­jek ak­ti­van. Vi­še od po­lo­vi­ce du­ga vje­ro­jat­no ne­će bi­ti na­pla­će­no 41 ko­ris­nik je iz­bri­san, 38 ih je u ste­ča­ju, 25 je spor­nih, pet je u pred­ste­ča­ju...

Go­bac, Mi­lja­vac, Ku­tle

Po­volj­ne kre­di­te do­bio je niz po­du­zet­ni­ka po­ve­za­nih s HDZom, ali i s ne­kim dru­gim stran­ka­ma. KIO Ora­ho­vi­ca, ko­ja je do­bi­la naj­vi­še, 73 mi­li­ju­na ku­na, dav­no je iz­bri­sa­na iz sud­skog re­gis­tra. Na­da­lje, 50,9 mi­li­ju­na ku­na do­bi­la je osječ­ka Eko Sla­vo­ni­ja, tvrt­ka u suv­las­niš­tvu Zo­ra­na Gop­ca i Vi­šes­la­va Vu­ko­je­vi­ća; 30 mi­li­ju­na ku­na do­bio je BBS, tvrt­ka ne­ka­daš­nje HDZo­ve sa­bor­ske zas­tup­ni­ce Bar­ba­re Bešenić, pr­vo­op­tu­že­ne za iz­vla­če­nje 130,4 mi­li­ju­na ku­na iz Fon­da za za­šti­tu oko­li­ša. Biv­ši mi­nis­tar obra­ne Pa­vao Mi­lja­vac do­bio je od FRZa 34,7 mi­li­ju­na ku­na za obrt PM Lig­num, a ukup­no 39,6 mi­li­ju­na ku­na kre­di­te pri­pa­lo je tvrt­ka­ma po­ve­za­nim s Mi­ros­la­vom Ku­tlom (Eko grad, Berg, AgroIlok i PZ Pe­tro­va go­ra). Ni­ti jed­na od njih vi­še ne pos­to­ji.

DRŽAVNI NOVAC UZ NISKU KAMATU DOBILI SU HDZ-OVI SABORSKI ZASTUPNICI F. LUCIĆ I BARBARA BEŠENIĆ

Fra­njo Lucić, saborski zas­tup­nik i po­du­zet­nik

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.