Iz ‘Uli­ce sno­va’ iz­la­ze su­ve­ni­ri ko­ji ču­va­ju osob­ne pri­če s pu­to­va­nja

Per­so­na­li­zi­ra­no Na mag­ne­te, pri­vje­ske... mo­gu­će sta­vi­ti svo­je fo­to­gra­fi­je iz Hr­vat­ske i svi­je­ta

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO - MARTA DUIĆ

Di­zaj­ne­ri­ca Mag­da­le­na Be­šker na­kon ‘osob­nih’ ro­kov­ni­ka, pla­ne­ra i bi­ljež­ni­ca, pla­si­ra­la i no­vu ko­lek­ci­ju pro­izvo­da

Mag­da­le­na Be­šker, vlas­ni­ca tvrt­ke Uli­ca sno­va iz Sve­te Ne­de­lje ovog je lje­ta osmis­li­la ko­lek­ci­ju su­ve­ni­ra. Ka­ko tvr­di, nje­ni su­ve­ni­ri su na­mi­je­nje­ni svi­ma oni­ma ko­ji do­la­ze u Hr­vat­sku, ali i oni­ma ko­ji ot­kri­va­ju kra­je­ve iz­van Li­je­pe na­še, toč­ni­je za sve ko­ji pu­tu­ju i vo­le pu­to­va­ti. U ovoj ko­lek­ci­ji Be­šker je spo­ji­la us­po­me­ne s pu­to­va­nja s ci­ljem da se lje­po­te do­živ­lje­nog traj­no sa­ču­va­ju kroz je­dins­tve­ne su­ve­ni­re i sit­ni­ce.

Otis­nu­te us­po­me­ne

Ova di­plo­mi­ra­na di­zaj­ne­ri­ca kre­ira­la je i na do­ma­će tr­ži­šte pus­ti­la per­so­na­li­zi­ra­ne mag­ne­te, pri­vje­ske, na­ljep­ni­ce za ko­fe­re te pri­vjes­ni­ce. Ide­ja iza ko­lek­ci­je su­ve­ni­ra je da se apli­ci­ra­ju fo­to­gra­fi­je s pu­to­va­nja, ko­je se otis­nu i pos­ta­nu per­so­na­li­zi­ra­ni mag­net, pri­vje­sak, na­ljep­ni­cu za ko­fer. Od­ne­dav­no fo­to-na­ljep­ni­ce s pu­to­va­nja mo­gu se na­li­je­pi­ti i na mul­ti­funk­ci­onal­ni ro­kov­nik či­je se ko­ri­ce mo­gu per­so­na­li- zi­ra­ti. “Čes­to mi je ve­li­ki pro­blem na pu­to­va­nju pro­na­ći li­je­pe mag­ne­te za pok­lon svo­jim naj­mi­li­ji­ma, a cijena onih uglav­nom ni­je pris­tu­pač­na. Ta­ko mi je pa­lo na­pa­met za­što ne bih umjes­to mag­ne­ta s mo­ti­vom Eif­fe­lo­va tor­nja ko­ji sto­ji pet eura, ra­di­je ima­la mag­net sa sli­kom se­be i druš­tva is­pred te gra­đe­vi­ne za sve­ga tri eura? Zar to ni­je ljep­ša us­po­me­na?˝, ka­že Mag­da­le­na Be­šker. Be­šker je u pet go­di­na pos­lo­va­nja na hr­vat­sko te re­gi­onal­no tr­ži­šte us­pješ­no pla­si­ra­la pro­izvo­de po­put per­so­na­li­zi­daš­nja ra­nih ro­kov­ni­ka, pla­ne­ra i bi­ljež­ni­ca. Proš­log lje­ta lan­si­ra­la je dva no­va bren­da Moj pa­ss­port etui, po­seb­no di­zaj­ni­ran omot u spek­tru bo­ja te Moj dnev­nik pu­to­va­nja ko­ji su pro­gla­še­ni ori­gi­nal­nim hr­vat­skim su­ve­ni­ri­ma.

Ne pos­to­ji ni­šta slič­no

Ka­ko tvr­di, lju­di su pre­poz­na­li ori­gi­nal­nost i kva­li­te­tu pro­izvo­da jer ni­šta slič­no ne pos­to­ji ni na svjet­skom tr­ži­štu, po­go­to­vo ne u to­li­ko bo­ja i još per­so­na­li­zi­ra­no. Pro­izvo­di se već pro­da­ju u su­sjed­noj BiH,

Mag­da­le­na Be­šker,

di­zaj­ne­ri­ca Sr­bi­ji i Cr­noj Go­ri, pre­ve­de­ni su na stra­ne je­zi­ke, a Be­šker će ih usko­ro pla­si­ra­ti i na no­va tr­ži­šta. Ka­že da ih ša­lje bi­lo gdje u svi­je­tu na­prav­lje­ne po že­lja­ma ku­pa­ca, a uz web shop, na­rudž­be idu i pre­ko Fa­ce­bo­ok i Ins­ta­gram stra­ni­ca te ih se mo­že naći i u su­ve­nir­ni­ca­ma. “Pr­va go­di­na pos­lo­va­nja ni­je bi­la us­pješ­na, na­pra­vi­la sam mi­nus. Već dru­ge go­di­ne us­pje­la sam iz­vu­ći nu­lu, a od tre­će su kre­nu­li pri­ho­di. U pla­nu mi je ima­ti što vi­še pro­izvo­da u po­nu­di u što vi­še ze­ma­lja˝, po­ru­ču­je Be­šker.

VEDRAN TOLIĆ

Mag­da­len Be­šker, di­zaj­ne­ri­ca i vlas­ni­ca tvrt­ke iz Sve­te Ne­de­lje

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.