Me­la­nia Trump ma­mac za gos­te iz SAD-a

Priv­lač­ni U Slo­ve­ni­ji ras­te broj ame­rič­kih tu­ris­ta, ia­ko je u re­kord­noj se­zo­ni naj­vi­še Ni­je­ma­ca, Aus­tri­ja­na­ca i Ta­li­ja­na

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Slo­ven­ski sta­tis­tič­ki zavod obja­vio je da je u pr­voj po­lo­vi­ci go­di­ne broj tu­ris­tič­kih do­la­za­ka u tu zem­lju pre­ma­šio proš­lo­go­diš­nji re­zul­tat za 15,1 pos­to. Broj no­će­nja tu­ris­ta u slo­ven­skim ho­te­li­ma, kam­po­vi­ma, to­pli­ca­ma i pri­vat­nom smje­šta­ju bio je za 12,2 pos­to ve­ći ne­go u pr­vih šest mje­se­ci la­ni, a sa­mo u lip­nju je za­bi­lje­že­no oko 1,2 mi­li­ju­na tu­ris­tič­kih no­će­nja, što je za 22 pos­to vi­še ne­go u lip­nju proš­le go­di­ne.

U pr­voj po­lo­vi­ni go­di­ne os­tva­re­no je vi­še od 4,79 mi­li­ju­na no­će­nja.

Me­đu stra­nim tu­ris­ti­ma ko­ji su u Slo­ve­ni­ji bo­ra­vi­li u lip­nju naj­vi­še je bi­lo Ni­je­ma­ca, go­to­vo 140 ti­su­ća, što je 17 pos­to vi­še ne­go pri­je go­di­nu da­na. Na dru­gom su mjes­tu Aus­tri­jan­ci, a na tre­ćem ta­li­jan­ski tu­ris­ti. Po­ve­ćan je i broj ame- rič­kih gos­ti­ju me­đu ko­ji­ma je dos­ta onih ko­ji že­le upoz­na­ti sta­ru do­mo­vi­nu nji­ho­ve pr­ve da­me Me­la­nie Trump.

Ame­ri­kan­ci že­le upoz­na­ti sta­ru do­mo­vi­nu svo­je pr­ve da­me

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.