PO­RAS­TAO ŠEST POS­TO

PRI­HOD PLANTAŽA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Pre­ma iz­vje­šta­ji­ma o pos­lo­va­nju, za pr­vih šest mje­se­ci 2017. go­di­ne cr­no­gor­ska kom­pa­ni­ja 13. jul Plan­ta­že os­tva­ri­la je uuku­pan pri­hod od 88,106.486 eura, što je za 6% vi­še ne­go u is­is­tom raz­dob­lju la­ni. Pri­hod od pro­da­je po­ras­tao je 7% i iz­no­si 7,904.908 eura, pri če­mu se is­ti­ču pri­ho­di s do­ma­ćeg tr­ži­šta ko­ji su po­ras­li 13%. Rast pri­ho­da od pro­da­ja bre­sk­ve po­ve­ćan je za 88%, a od to­ga 150% je za­bi­lje­žen rast na do­ma­ćem tr­ži­štu, dok je 27% pro­da­ja po­ras­la na ino­zem­nim tr­ži­šti­ma.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.