‘Ni­šta ni­je bo­lja na­gra­da od za­do­volj­nih li­ca si­tih lju­di’

Gas­tro­show Og­nje­no­vić po­ka­zao ka­ko uz do­bre na­mir­ni­ce, dal­ma­tin­ske za­či­ne i vi­no nas­ta­je vr­hun­sko je­lo

Poslovni Dnevnik - - MOJA PODUZETNA HRVATSKA -

Za­ljub­lje­nik

u gas­tro­no­mi­ju i pro­mo­tor hr­vat­ske tra­di­ci­onal­ne ku­hi­nje, poz­na­ti hrvatski chef i jed­no od ra­do vi­đe­nih li­ca s te­le­vi­zij­skih ekra­na ka­da je u pi­ta­nju hra­na, Bran­ko Og­nje­no­vić, u su­bo­tu je u Ro­goz­ni­ci nep­ca svih pri­sut­nih ra­zve­se­lio s go­to­vo pet sto­ti­na por­ci­ja ri­žo­ta od mor­skih plo­do­va.

Ti­pič­no me­di­te­ran­sko je­lo sku­hao je u sklo­pu fes­ti­va­la po­du­zet­niš­tva, obr­ta i OPG-a na­zva­nog Mo­ja po­du­zet­na Hr­vat­ska, a u gas­tro­showu su su­dje­lo­va­li i poz­na­ti ro­goz­nič­ki ugos­ti­te­lji iz res­to­ra­na An­to­nio.

Si­ner­gi­ja is­kus­tva i vri­jed­nih ru­ku re­zul­ti­ra­la je ti­me da je sva hra­na po­di­je­lje­na u ma­nje od po­la sa­ta, dok je za vi­še­sat­nu pri­pre­mu bi­lo po­treb­no oko 15 ki­lo­gra­ma plo­do­va mo­ra, od­nos­no ne­ko­li­ko vr­sta školj­ki i ko­zi­ca te oko 15 ki­lo­gra­ma ri­že. Og­nje­no­vić je još jed­nom po­ka­zao da uz kva­li­tet­ne na­mir­ni­ce, ma­lo dal­ma­tin­skih za­či­na i ne­što do­brog bi­je­log vina nas­ta­je je­lo ko­jeg se ne mo­gu po­sra­mi­ti ni naj­bo­lji res­to­ra­ni. Ka­ko naš re­no­mi­ra­ni ku­har sam is­ti­če, upra­vo se za­to i pri­klju­čio fes­ti­va­lu po­du­zet­niš­tva, obr­ta i OPGa – da po­ka­že ko­li­ko je bo­ga­ta i raz­no­li­ka ku­li­nar­ska kar­ta Hr­vat­ske. “Že­li­mo da na­ša mi­si­ja ‘od po­lja do sto­la’ za­ži­vi u svim di­je­lo­vi­ma Hr­vat­ske, a ni­šta ni­je bo­lja na­gra­da od za­do­volj­nih li­ca onih ko­ji na­šu hra­nu ku­ša­ju. Na­rav­no, mor­ski ugo­đaj još je do­dat­ni plus ko­ji ci­je­lu pri­ču do­dat­no ople­me­nju­je”, po­ru­čio je u Ro­goz­ni­ci.

Bran­ko Og­nje­no­vić i su­rad­ni­ci pri­pre­mi­li 500 por­ci­ja ri­žo­ta s plo­do­vi­ma mo­ra

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.