Vo­do­ops­kr­b­ni sus­tav od 700 mi­li­ju­na ku­na

Stje­pan Ko­žić, žu­pan Za­gre­bač­ke žu­pa­ni­je, u pr­vi plan is­ti­če stra­te­ški pro­jekt ve­zan uz vo­do­ops­kr­bu ko­ji će uz po­moć fi­nan­cij­skih sred­sta­va iz EU ri­je­ši­ti go­re­ći pro­blem mno­gih sta­nov­ni­ka Žu­pa­ni­je

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ŽUPANIJA -

US­tra­te­gi­ji odr­ži­vog ra­zvit­ka Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske kao je­dan od važ­nih ci­lje­va is­ti­če se i una­p­rje­đe­nje stup­nja po­kri­ve­nos­ti dr­ža­ve jav­nom vo­do­ops­kr­bom. O ve­li­kom stra­te­škom pro­jek­tu ve­za­nom uz vo­do­ops­kr­bu raz­go­va­ra­li smo sa žu­pa­nom Za­gre­bač­ke žu­pa­ni­je Stje­pa­nom Ko­ži­ćem.

Na ra­zi­ni Hr­vat­ske pri­klju­če­nost na jav­ni vo­do­ops­kr­b­ni sus­tav iz­no­si 78 pos­to, kak­vo je sta­nje u Za­gre­bač­koj žu­pa­ni­ji?

Na is­toč­nom di­je­lu Za­gre­bač­ke žu­pa­ni­je 29 pos­to sta­nov­niš­tva ne­ma još uvi­jek mo­guć­nos­ti pri­ključ­ka na jav­ni vo­do­ops­kr­b­ni sus­tav što je ne­do­pus­ti­vo u 21. sto­lje­ću, u dr­ža­vi čla­ni­ci EU i u ne­po­sred­noj bli­zi­ni hr­vat­ske me­tro­po­le. Već ge­ne­ra­ci­ja­ma pro­blem ne­iz­gra­đe­ne vo­do­ops­kr­b­ne mre­že op­te­re­ću­je na­še ži­te­lje, sma­nju­je im kva­li­te­tu ži­vo­ta i imo­vi­ne, te od­bi­ja po­ten­ci­jal­ne inves­ti­to­re, ali sa­da smo na ko­rak do po­čet­ka nje­go­vog rje­ša­va­nja. Za­što to ni­smo ri­je­ši­li dav­nih da­na? Uz­me­mo li u ob­zir či­nje­ni­cu da se ra­di o pro­jek­tu vri­jed­nom pre­ko 700 mi­li­ju­na ku­na, na­ža­lost, fi­nan­cij­sku kons­truk­ci­ju ni­je bi­lo mo­gu­će za­okru­ži­ti sred­stvi­ma iz žu­pa­nij­skog i lo­kal­nih pro­ra­ču­na. Za­to smo se okre­nu­li fon­do­vi­ma EU.

Što je sve obu­hva­će­no pro­jek­tom i ho­će­te li us­pje­ti po­vu­ći sred­stva iz EU fon­do­va?

Pro­jek­tom Re­gi­onal­ni vo­do­ops­kr­b­ni sus­tav Za­grebIs­tok je obu­hva­će­na grad­nja no­ve, od­nos­no, re­kons­truk­ci­ja pos­to­je­će jav­ne vo­do­ops­kr­b­ne mre­že i pri­pa­da­ju­ćih obje­ka­ta na po­dru­čju če­ti­ri gra­da i de­set op­ći­na. Pro­jekt će se fi­nan­ci­ra­ti kroz Ope­ra­tiv­ni pro­gram ‘Kon­ku­rent­nost i ko­he­zi­ja’, a iz eu­rop­skih fon­do­va bit će osi­gu­ra­no vi­še od 481 milijun ku­na ili 68,61 pos­to sred­sta­va.

Kad se oče­ku­je po­če­tak ra­do­va?

S ve­li­kom ra­doš­ću mo­gu naj­a­vi­ti po­če­tak ra­do­va na je­sen ove go­di­ne. Ra­do­vi će tra­ja­ti ne­ko­li­ko go­di­na jer se ra­di o me­ga pro­jek­tu ko­ji će omo­gu­ći­ti pri­klju­čak na vo­do­ops­kr­b­ni sus­tav za 105 ti­su­ća sta­nov­ni­ka u is­toč­nom di­je­lu žu­pa­ni­je, ali će s dru­ge stra­ne osi­gu­ra­ti no­va rad­na mjes­ta i do­dat­ne pri­ho­de za na­še po­du­zet­ni­ke. Mo­ram is­tak­nu­ti da je Žu­pa­ni­ja do sa­da za re­ali­za­ci­ju ovog pro­jek­ta iz­dvo­ji­la pre­ko 50 mi­li­ju­na ku­na. Su­sre­li smo se i s mno­gim bi­ro­krat­skim pro­ble­mi­ma. Po­s­ljed­njem smo do­sko­či­li uje­di­niv­ši pr­vi i je­di­ni u Hr­vat­skoj sva pos­to­je­ća tr­go­vač­ka druš­tva ko­ja obav­lja­ju us­lu­ge jav­ne vo­do­ops­kr­be i odvod­nje u jed­no. Ta­ko smo stvo­ri­li uvje­te da apli­ka­ci­ju za pro- jekt pri­ve­de­mo kra­ju. Iza nas su go­di­ne mu­ko­tr­p­nog ra­da, ali ima­mo is­kus­tvo i zna­nje i ra­do će­mo ga po­di­je­li­ti s dru­gim kra­je­vi­ma Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske.

S ob­zi­rom na to da ste žu­pan s naj­du­žim sta­žem u Hr­vat­skoj kak­vo je va­še miš­lje­nje o bu­duć­nost re­gi­onal­ne sa­mo­upra­ve?

Jav­na upra­va mo­ra bi­ti de­bi­ro­kra­ti­zi­ra­na, mo­der­ni­zi­ra­na i tran­sfor­mi­ra­na u br­zi ser­vis gra­đa­na i gos­po­dar­stva, a na tom pu­tu upra­vo su žu­pa­ni­je na­pra­vi­le naj­ve­ći is­ko­rak. Mno­gi go­vo­re o uki­da­nju žu­pa­ni­ja me­đu­tim tre­ba iz­ni­je­ti ne­ke fak­te s ko­ji­ma je jav­nost sla­bo upoz­na­ta. Na­ime, sve žu­pa­ni­je ima­ju za­jed­no, bez Za­gre­ba, oko 2300 za­pos­le­nih i ras­po­la­žu s 3,7 mi­li­jar­di ku­na pri­ho­da, dok cen­tral­na dr­ža­va ima pro­ra­čun od oko 120 mi­li­jar­di ku­na i 50 ti­su­ća za­pos­le­nih sa­mo u dr­žav­noj upra­vi. Tre­ba se pos­ta­vi­ti pi­ta­nje ho­će­mo li uis­ti­nu ri­je­ši­ti si­tu­aci­ju ga­še­njem žu­pa­ni­ja ko­je su pre­ma svim po­ka­za­te­lji­ma da­le­ko efi­kas­ni­je, br­že, flek­si­bil­ni­je, tran­s­pa­rent­ni­je i u ko­nač­ni­ci bo­lje poz­na­ju po­tre­be i pro­ble­me na svom po­dru­čju. Sto­ga kao je­di­no kva­li­tet­no rje­še­nje vi­dim ve­ću de­cen­tra­li­za­ci­ju, ka­ko fi­skal­nu ta­ko i funk­ci­onal­nu. Ta­ko će­mo se i pri­bli­ži­ti europ­skoj prak­si jer smo tre­nut­no jed­na od naj­cen­tra­li­zi­ra­ni­jih dr­ža­va u EU.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.