Cen­trom Bi­ka­rac us­pos­ta­vit će se eko­lo­ški pri­hvat­ljiv sus­tav gos­po­da­re­nja ot­pa­dom

Ve­li­ka investicija Ukup­ni iz­nos pro­jek­ta pro­cje­nju­je se na 200 mi­li­ju­na ku­na

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ŽUPANIJA -

U Ši­ben­skok­nin­skoj žu­pa­ni­ji u ti­je­ku je pro­ved­ba pro­jek­ta us­pos­ta­ve cje­lo­vi­tog sus­ta­va gos­po­da­re­nja ot­pa­dom. Na­kon ni­za go­di­na pri­pre­me pro­jek­t­ne do­ku­men­ta­ci­je i do­bi­ve­nih sred­sta­va iz Eu­rop­skih fon­do­va, ra­do­vi na te­re­nu po­seb­no ra­du­ju. Pro­jek­t­nom iz­grad­nje Cen­tra za gos­po­da­re­nje ot­pa­dom Bi­ka­rac us­pos­ta­vit će se mo­der­ni i eko­lo­ški pri­hvat­ljiv sus­tav gos­po­da­re­nja ot­pa­dom na po­dru­čju žu­pa­ni­je, us­kla­đen s pro­pi­si­ma Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske i Eu­rop­ske uni­je.

Pro­jekt sa­dr­žaj­no obu­hva­ća iz­grad­nju pos­tro­je­nja za me­ha­nič­ko­bi­olo­šku obra­du ot­pa­da, iz­grad­nju dvi­je pre­to­var­ne sta­ni­ce, na­bav­ku spe­ci­jal­nih vo­zi­la za eko­no­mi­čan tran­s­port i pro­ši­re­nje she­me odvo­je­nog pri­kup­lja­nja ot­pa­da na ci­je­lo po­dru­čje Ši­ben­skok­nin­ske žu­pa­ni­je. Ukup­ni iz­nos pro­jek­ta se pro­cje­nju­je na 200 mi­li­ju­na ku­na.

Tre­nut­no su do­vr­še­ne dvi­je pre­to­var­ne sta­ni­ce, u Pi­rov­cu i Bi­sku­pi­ji, ko­je će omo­gu­ći­ti sma­nje­nje tro­ško­va gos­po­da­re­nje ot­pa­dom i za­hva­lju­ju­ći ko­ji­ma će sve je­di­ni­ce lo­kal­ne sa­mo­upra­ve u Žu­pa­ni­ji ima­ti je­dins­tve­nu ci­je­nu po to­ni ot­pa­da, bez ob­zi­ra na nji­ho­vu uda­lje­nost od CGO ‘Bi­ka­rac’ ili pre­to­var­nih sta­ni­ca. Na pre­to­var­nim sta­ni­ca­ma ma­li ka­mi­oni iz su­sjed­nih je­di­ni­ca lo­kal­ne sa­mo­upra­ve do­vo­zit će svoj mi­je­ša­ni ko­mu­nal­ni ot­pad i on će se pre­to­va­ri­ti u ve­li­ki ka­mi­on ko­ji će taj ot­pad odvo­zi­ti u Cen­tar. Tak­vim na­či­nom gos­po­da­re­nja ot­pa­dom re­du­ci­rat će se tro­ško­vi tran­s­por­ta ot­pa­da. Uvo- đe­nje ovak­vog sus­ta­va za gos­po­da­re­nje ot­pa­dom ne po­dra­zu­mi­je­va odus­ta­ja­nje od pri­mar­ne se­lek­ci­je ot­pa­da, od­nos­no odva­ja­nja ko­ris­nih si­ro­vi­na iz ot­pa­da na kuć­nom pra­gu. Upra­vo su­prot­no, je­di­ni­ce lo­kal­ne sa­mo­upra­ve već sad vr­lo ak­tiv­no ra­de na uvo­đe­nju do­dat­nih kan­ti za odva­ja­nje ot­pa­da kao što je me­tal, pa­pir, stak­lo i plas­ti­ka. Za­jed­nič­ki cilj je da se što vi­še ot­pa­da odvo­ji na kuć­nom pra­gu, a da što ma­nje ot­pa­da za­vr­ši u Cen­tru za gos­po­da­re­nje ot­pa­dom, a on­da u ko­nač­ni­ci na sa­mom od­la­ga­li­štu.

PD

Do­vr­še­na je pre­to­var­na sta­ni­ca u Pi­rov­cu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.