No­vi dr­ve­ni most pre­ko Odre

NIP pro­jekt Za kva­li­tet­ni­ji ra­zvoj tu­riz­ma i sto­ča­re­nja

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ŽUPANIJA -

Žu­pan

Ivo Ži­nić je s dr­žav­nim taj­ni­kom u Mi­nis­tar­stvu za­šti­te oko­li­ša i pri­ro­de Ma­ri­jom Ši­lje­gom sre­di­nom svib­nja pre­dao na ko­ri­šte­nje no­vi dr­ve­ni most na ri­je­ci Odri u Odran­skom po­lju.

Jav­na us­ta­no­va za uprav­lja­nje za­šti­će­nim pri­rod­nim vri­jed­nos­ti­ma Si­sač­ko­mos­la­vač­ke žu­pa­ni­je us­pješ­no je pro­ve­la pro­jekt ‘Iz­grad­nja mos­ta Gre­daLjub­lja­ni­ca na ri­je­ci Odri’ ko­ji je pro­ve­den u ok­vi­ru NIP pro­jek­ta Mi­nis­tar­stva za­šti­te oko­li­ša i pri­ro­de, fi­nan­ci­ra­nog sred­stvi­ma zaj­ma Svjet­ske ban­ke u iz­no­su od 3,7 mi­li­ju­na ku­na. Iz­grad­nja dr­ve­nog mos­ta du­ži­ne 54 me­ta­ra, ši­ri­ne če­ti­ri me­tra i no­si­vos­ti osam to­na pre­ko ri­je­ke Odre je va­žan seg­ment ula­ga­nja u in­fras­truk­tu­ru ko­ja di­rek­t­no do­pri­no­si oču­va­nju bi­olo­ške vri­jed­nos­ti me­đu­na­rod­no važ­nog NATURA 2000 po­dru­čja Odran­sko po­lje. Si­sač­ko­mos­la­vač­ka žu­pa­ni­ja je 2013. pot­pi­sa­la Spo­ra­zum ko­ji je de­fi­ni­rao ok­vir su­rad­nje s Mi­nis­tar­stvom za­šti­te oko­li­ša i pri­ro­de u pro­ved­bi NIP pro­jek­ta, a u ko­lo­vo­zu 2016. za­po­če­ti su ra­do­vi iz­grad­nje mos­ta ko­ji su za­vr­še­ni u pro­sin­cu 2016. go­di­ne. Shod­no uvje­ti­ma Spo­ra­zu­ma upo­rab­na do­zvo­la za objekt do­bi­ve­na je u trav­nju 2017. go­du­ne. Ob­no­vom mos­ta os­tva­re­ne su pret­pos­tav­ke kva­li­tet­ni­jeg ru­ral­nog ra­zvo­ja ovog po­dru­čja te ra­zvo­ja ek­s­ten­ziv­nog sto­ča­re­nja na po­plav­nim paš­nja­ci­ma uz ri­je­ku Odru. Oču­va­ni kra­jo­braz i pri­rod­ne vri­jed­nos­ti omo­gu­ća­va­ju i ra­zvoj no­vih se­lek­tiv­nih obli­ka tu­riz­ma kao što su sport­ski tu­ri­zam ili pro­ma­tra­nje pti­ca.

Žu­pan Ži­nić otva­ra most

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.