Me­đi­mu­rje će bi­ti naj­ve­će gra­di­li­šte u Hr­vat­skoj

Ma­ti­ja Po­sa­vec, žu­pan Me­đi­mur­ske žu­pa­ni­je, o ve­li­kom inves­ti­cij­skom cik­lu­su u gra­di­telj­stvu, važ­nos­ti po­ve­zi­va­nja obra­zo­va­nja s gos­po­dar­stvom i mi­li­jar­da­ma ku­na ko­je če­ka­ju u raz­li­či­tim fon­do­vi­ma EU

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ŽUPANIJA -

Me­đi­mur­ska žu­pa­ni­ja kraj je u ko­joj uče­ni­ci os­nov­nih ško­la ima­ju osi­gu­ra­ne udž­be­ni­ke, svi uče­ni­ci osi­gu­ran pri­je­voz, a stu­den­ti jed­no­krat­ne bes­po­vrat­ne sti­pen­di­je i kre­di­te. Sti­pen­di­ra­ju dje­cu hr­vat­skih bra­ni­te­lja, po­dr­ža­va­ju rad ci­vil­nih udru­ga, fi­nan­ci­ra­ju osob­ne asis­ten­te ško­lar­ci­ma, ali čak kao je­di­ni u zem­lji i dje­ci u vr­ti­ći­ma, a us­pje­li su na svom po­dru­čju za­dr­ža­ti važ­ni­je ins­ti­tu­ci­je. Žu­pa­na Me­đi­mur­ske žu­pa­ni­je Ma­ti­ju Po­sav­cu up­ta­li smo ka­ko Žu­pa­ni­ja sve to us­pje­va.

Ako po­gle­da­te una­trag če­ti­ri go­di­ne i da­nas, na što ste po­seb­no po­nos­ni?

Me­đi­mu­rje pri­je sa­mo če­ti­ri go­di­ne i Me­đi­mu­rje da­nas je kao da gle­da­te jed­nu bo­lju, jas­ni­ju i po­zi­tiv­ni­ju sli­ku. Kon­kret­no, ka­da go­vo­ri­mo o re­zul­ta­ti­ma, oni su vid­lji­vi i u seg­men­ti­ma gos­po­dar­stva, obra­zo­va­nja, tu­riz­ma, ali i zdrav­s­tva ko­ji su nam okos­ni­ca ra­da. Po­kre­nu­li smo niz investicija, pri­pre­ma­li smo pro­jek­te za ko­je se sa­da otva­ra­ju natječaji i pot­pi­su­ju ugo­vo­ri, a na te­me­lju svih onih pro­je­ka­ta ko­ji su nam odo­bre­ni mo­gu s pu­nim pra­vom i le­gi­ti­mi­te­tom re­ći da će Me­đi­mu­rje bi­ti naj­ve­će gra­di­li­šte u Hr­vat­skoj. Za­po­čeo je je­dan ve­li­ki inves­ti­cij­ski cik­lus vri­je­dan pre­ko mi­li­jar­du ku­na od če­ga ve­li­ku ve­ći­nu sred­sta­va vu­če­mo iz eu­rop­skih fon­do­va.

Me­đi­mu­rje se čes­to spo­mi­nje kao pri­mjer dru­gi­ma, oni ste ko­ji pred­nja­če. Za­što?

Kao pr­vi u Hr­vat­skoj uve­li smo i pro­jekt asis­te­na­ta u vr­ti­ći­ma, osi­gu­ra­skih li bes­pla­tan obrok za uče­ni­ke sla­bi­jeg imo­vin­skog sta­nja ko­ji je u ci­je­los­ti fi­nan­ci­ran europ­skim sred­stvi­ma, a no­si­telj smo i europ­skog pro­jek­ta ‘On the mo­ve’ vri­jed­nog če­ti­ri mi­li­ju­na ku­na ko­jim pred­ško­lar­ce uklju­ču­je­mo u tje­les­nu ak­tiv­nost sa svr­hom pre­ven­ci­je pre­ti­los­ti. Iz­ni­man us­pjeh os­tva­ru­je­mo u pro­jek­ti­ma ener­get­ske ob­no­ve, pa smo sa­mo u tom seg­men­tu u obra­zov­nim ins­ti­tu­ci­ja­ma po­kre­nu­li inves­ti­ci­je vri­jed­ne 42,5 mi­li­ju­na ku­na. Ujed­no smo na­jus­pješ­ni­ja žu­pa­ni­ja u priv­la­če­nju sred­sta­va iz europČEKA fon­do­va po gla­vi sta­nov­ni­ka, a za­jed­nič­kom si­ner­gi­jom os­tva­ri­li smo i pro­jekt Teh­no­lo­ško­ino­va­cij­skog cen­tra vri­je­dan 12 mi­li­ju­na ko­jim će­mo omo­gu­ći­ti vi­še pros­to­ra na­šim poduzetnicima i mla­dim tvrt­ka­ma. Sva­ka­ko, naj­vi­še sam po­no­san da smo za­hva­lju­ju­ći pre­poz­na­va­nju kva­li­te­te na­ših pro­je­ka­ta i inves­ti­cij­skog cik­lu­sa ve­li­ki dio jav­nog pro­ra­ču­na us­mje­ri­li upra­vo pre­ma na­šim gra­đa­ni­ma. U ovo­me tre­nut­ku pot­pi­sa­ni su ugo­vo­ri, odo­bre­ni pro­jek­ti, če­ka se pot­pi­si­va­nje ugo­vo­ra za pro­jek­te vri­jed­nos­ti mi­li­jar­du i 200 mi­li­ju­na ku­na, od če­ga 900 mi­li­ju­na sti­že iz EU fon­do­va.

Sve je to re­zul­tat ove žu­pa­nij­ske vlas­ti, na­ših ins­ti­tu­ci­ja, us­ta­no­va i tvrt­ki, ci­je­log ti­ma Žu­pa­ni­je. Ra­ci­onal­no, po­šte­no i od­go­vor­no smo uprav­lja­li pro­ra­ču­nom i na­šim ins­ti­tu­ci­ja­ma, ušte­dje­li smo ve­li­ki novac, što će se naj­vi­še odra­zi­ti na na­še gra­đa­ne ko­ji će ži­vje­ti u bo­ljem i us­pješ­ni­jem Me­đi­mur­ju.

Kak­vi su vam pla­no­vi u na­red­nom raz­dob­lju?

Me­đi­mu­rje će nas­ta­vi­ti pu­tem ko­ji je za­cr­tan i ko­ji se u ovim okol­nos­ti­ma po­ka­zao kao us­pje­šan. Kao i do sa­da nas­tav­lja­mo s do­vo­đe­njem inves­ti­to­ra i stra­nih i do­ma­ćih ko­ji će do­ves­ti do po­ve­ća­nja pla­ća. Ni­ka­da i ni u ko­jem tre­nut­ku ni­ka­ko ne smi­je­mo za­bo­ra­vi­ti na­še obra­zo­va­nje, te će­mo nas­ta­vi­ti s nje­go­vim po­ve­zi­va­njem s gos­po­dar­stvom. Edu­ci­ra­na, spo­sob­na rad­na sna­ga će si­gur­no ge­ne­ri­ra­ti či­tav niz po­zi­tiv­nih tren­do­va, ali i onaj naj­bit­ni­ji da inves­ti­to­ri os­ta­nu na ovom po­dru­čju. Iz­u­zet­no bi­tan seg­ment bu­du­ćeg dje­lo­va­nja će bi­ti još efi­kas­ni­je i kva­li­tet­ni­je ko­ri­šte­nje EU fon­do­va, po­se­bi­ce u seg­men­tu ja­ča­nja gos­po­dar­stva. Či­nje­ni­ca je da nas če­ka­ju mi­li­jar­de ku­na u raz­li­či­tim fon­do­vi­ma ko­je s kva­li­tet­nim pro­jek­ti­ma mo­že­mo uze­ti te ti­me po­ja­ča­ti cilj da se izvoz kao os­no­vu kva­li­tet­nog gos­po­dar­stva još do­dat­no po­ve­ća.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.