Do­bros­la­vić po­no­vo iz­a­bran za vo­di­te­lja hr­vat­ske de­le­ga­ci­je u Europ­skom od­bo­ru re­gi­ja

Od­bor re­gi­ja U Bruxel­le­su ras­prav­lja­li o glo­bal­nom dje­lo­va­nju za odr­ži­vost uz iz­no­še­nje ide­ja o to­me ka­ko gra­do­vi i re­gi­je mo­gu do­pri­nje­ti pos­ti­za­nju ci­lje­va UN-a

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ŽUPANIJA -

Od­bo­ra re­gi­ja oku­pi­li su se u Bruxel­le­su ka­ko bi ras­prav­lja­li o naj­važ­ni­jim po­li­ti­ka­ma kao sto je za­jed­nič­ka po­ljo­pri­vred­na po­li­ti­ka na­kon 2020. i ne­dav­no do­ne­se­ni ener­get­ski ‘zim­ski pa­ket’ EUa.

Eu­rop­ski po­vje­re­nik Car­los Mo­edas vo­dio je ras­pra­vu o pro­ved­bi is­tra­ži­vač­kog pro­gra­ma Ob­zor 2020., a po­vje­re­ni­ca za pro­met Vi­ole­ta Bulc, pri­dru­ži­la se čla­no­vi­ma ORa u ras­pra­vi o bu­duć­nos­ti mo­bil­nos­ti s ni­skom ra­zi­nom emi­si­je kao i ini­ci­ja­ti­vi za ze­le­ne auto­bu­se na ra­zi­ni EU na­mi­je­nje­ne re­gi­ja­ma i gra­do­vi­ma. Me­đu glav­nim te­ma­ma bi­la je i ras­pra­va o glo­bal­nom dje­lo­va­nju za odr­ži­vost uz iz­no­še­nje ide­ja o to­me ka­ko gra­do­vi i re­gi­je mo­gu do­pri­ni­je­ti pos­ti­za­nju ci­lje­va odr­ži­vog ra­zvo­ja UNa.

Na sjed­ni­ci je usvo­je­no miš­lje­nje ‘Uprav­lja­nje ener­get­skom uni­jom i čis­ta ener­gi­ja’ za ko­je je iz­vjes­ti­telj bio član hr­vat­ske de­le­ga­ci­je Bru­no Hra­nić. Ovom pri­li­kom, Es­ton­sko pred­sjed­niš­tvo EUa iz­lo­ži­lo je svo­je pri­ori­te­te ko­ji obu­hva­ća­ju broj­na pri­ori­tet­na po­dru­čja za eu­rop­ske re­gi­je i gra­do­ve.

Ovo za­sje­da­nje odr­ža­va se na po­lo­vi­ni pe­to­go­diš­njeg man­da­ta iz­a­bra­nih čla­no­va ka­da se pre­ma pra­vil­ni­ku vr­še iz­bo­ri za vo­de­ća mjes­ta ins­ti­tu­ci­je. Ta­ko je no­vi pred­sjed­nik Od­bo­ra re­gi­ja pos­tao Kar­lHe­inz Lam­ber­tz iz re­do­va so­ci­ja­lis­ta.

Čla­no­vi hr­vat­ske de­le­ga­ci­je za­dr­ža­li su svo­je po­zi­ci­je u pred­sjed­niš­tvu i po­vje­rens­tvi­ma, dok je žu­pan Nikola Do­bros­la­vić po­no­vo iz­a­bran za vo­di­te­lja hr­vat­ske de­le­ga­ci­je u man­da­tu do 2020. go­di­ne.

Na­red­ni pe­ri­od je vri­je­me u ko­jem te­ku in­ten­ziv­ne pri­pre­me Re­pu­bli­ke Hr­vat­ske za pre­uzi­ma­nje pred­sje­da­va­nja EU po­čet­kom 2020. go­di­ne.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.