Go­to­vo po­lo­vi­cu Pla­vih zas­ta­va u Hr­vat­skoj no­se is­tar­ske pla­že

Oču­va­ni pri­rod­ni re­sur­si Od ukup­no 99 pla­vih zas­ta­va u Hr­vat­skoj u 2017., čak 48 se od­no­si na pla­že u Is­tri

Poslovni Dnevnik - - SVIJET ŽUPANIJA -

Pla­va

zas­ta­va za pla­že i ma­ri­ne je da­nas u svi­je­tu vr­lo ci­je­nje­na tu­ris­tič­ka mar­ki­ca ko­ja je tu­ris­ti­ma va­žan ori­jen­tir pri­li­kom oda­bi­ra des­ti­na­ci­je, a ujed­no je i naj­priz­na­ti­ji mo­del eko­lo­škog od­go­ja i obra­zo­va­nja te oba­vješ­ći­va­nja jav­nos­ti.

Ri­ječ je o me­đu­na­rod­nom eko­lo­škom pro­gra­mu za­šti­te oko­li­ša mo­ra i pri­oba­lja či­ji je cilj odr­ži­vo uprav­lja­nje i gos­po­da­re­nje mo­rem i obal­nim po­ja­som, a jam­či oču­va­nu oko­li­nu, čis­to­ću mo­ra i pla­že, do­bro ure­đe­nje i vi­so­ku kva­li­te­tu us­lu­ge.

Od ukup­no 99 Pla­vih zas­ta­va u Hr­vat­skoj u 2017. go­di­ni, njih čak 48 od­no­si se na is­tar­ske pla­že. Is­tar­ske ma­ri­ne ima­ju tri pla­ve zas­ta­ve.

Po 19. put Pla­va se zas­ta­va u lip­nju za­vi­jo­ri­la u pul­skoj Ma­ri­ni Ve­ru­da, a sve­ča­nos­ti je pri­sus­tvo­vao i is­tar­ski žu­pan Val­ter Fle­go.

Žu­pan Fle­go sma­tra ka­ko je je­dan od mo­ti­va do­la­ska tu­ris­ta u Is­tru upra­vo oču­va­ni pri­rod­ni re­sur­si, po­put mo­ra i pla­ža.

“Pla­va zas­ta­va je va­žan i pre­poz­nat­ljiv sim­bol ko­ji na­šim gos­ti­ma jam­či da se na pla­ži i u mo­ru mo­gu osje­ća­ti si­gur­no i da ima­ju pre­gršt sa­dr­ža­ja ko­je mo­gu ko­ris­ti­ti.

Sve je to re­zul­tat ula­ga­nja, kao i su­rad­nje pri­vat­nog i jav­nog sek­to­ra”, is­tak­nuo je žu­pan pod­sje­tiv­ši ka­ko je Is­tar­ska žu­pa­ni­ja pri­je dvi­je go­di­ne usvo­ji­la i Re­gi­onal­ni pro­gram ure­đe­nja i uprav­lja­nja pla­ža­ma s ci­ljem ja­ča­nja kon­ku­rent­nos­ti Is­tre kao tu­ris­tič­ke des­ti­na­ci­je te us­pos­tav­lja­nja jed­nog sus­tav­nog, pro­miš­lje­nog i odr­ži­vog pris­tu­pa ure­đe­nju i uprav­lja­nju mor­skim pla­ža­ma.

Žu­pan Fle­go u ma­ri­ni Ve­ru­da

Sim­bol ko­ji priv­la­či tu­ris­te

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.