Re­kord­na tro­mje­seč­na do­bit Sonya

Ni­kad bo­lje Ja­pan­ska kor­po­ra­ci­ja za­bi­lje­ži­la re­zul­tat od 1,4 mi­li­jar­de do­la­ra

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Ja­pan­ski pro­izvo­đač elek­tro­ni­ke Sony u uto­rak je obja­vio re­kord­nu tro­mje­seč­nu do­bit na kri­li­ma snaž­ne pro­da­je fo­to­se­no­zo­ra. U raz­dob­lju iz­me­đu trav­nja i lip­nja do­bit je po­ve­ća­na 2,8 pu­ta na 157,6 mi­li­jar­di je­na (1,4 mi­li­jar­de do­la­ra) či­me je sru­šen pri­jaš­nji re­kord iz 2007. go­di­ne ka­da je u pr­vom tro­mje­se­čju za­bi­lje­že­na do­bit od 121,3 mi­li­jar­de je­na. Ujed­no su ti­ma­ti­čan me i znat­no nad­ma­še­na oče­ki­va­nja ana­li­ti­ča­ra ko­ji su prog­no­zi­ra­li do­bit od 129,14 mi­li­jar­di je­na.

Pre­ma objaš­nje­nju kom­pa­ni­je, skok do­bi­ti do­brim je di­je­lom re­zul­tat opo­rav­ka pos­lo­va­nja s fo­to­sen­zo­ri­ma ko­je se sta­bi­li­zi­ra­lo na­kon šte­ta iz lanj­skog po­tre­sa. Di­vi­zi­ja za po­lu­vo­di­če, ko­ja uklju­ču­je i pro­izvod­nju fo­to­sen­zo­ra, os­tva­ri­la je 55,4 mi­li­jar­de je­na do­bi­ti što je pre­okret od lanj­skog gu­bit­ka od 43,5 mi­li­jar­de je­na. Re­zul­tat za dru­go tro­mje­se­čje ohra­brio je Sony u nje­go­voj pri­jaš­njoj pro­cje­ni da će ovu pos­lov­nu go­di­nu za­vr­ši­ti sa 500 mi­li­jar­di je­na do­bi­ti. Ia­ko je to ma­nje od 562 mi­li­jar­de je­na ko­li­ko oče­ku­je tr­ži­šte, to bi bio naj­bo­lji re­zul­tat u dva de­set­lje­ća. Di­oni­ca Sonya ove je go­di­ne po­ras­la 40 pos­to na 9go­diš­nji mak­si­mum.

Di­oni­ca ove go­di­ne ras­la 40%

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.