BROJ IMIGRANATA

U NJEMAČKOJ REKORDAN

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Broj lju­di s imi­gra­cij­skim po­dri­je­tlom u Njemačkoj po­ras­tao je 8,5 pos­to na re­kord­nih 18,6 mi­li­ju­na, uve­li­ke zbog po­ve­ća­na pri­lje­va iz­bje­gli­ca, obja­vio je sa­vez­ni sta­tis­tič­ki ured u uto­rak. Vi­še od pe­ti­ne sta­nov­ni­ka - 22,5 pos­to - su pr­vi ili dru­gi na­ra­štaj imigranata s naj­ma­nje jed­nim ro­di­te­ljem ro­đe­nim bez nje­mač­ko­ga dr­žav­ljans­tva, na­vo­di ured. Oko 2,3 mi­li­ju­na lju­di u Njemačkoj ima obi­telj­ske ve­ze na Bli­skom is­to­ku, što je po­ve­ća­nje od go­to­vo 51 pos­to od 2011., a oko 740.000 lju­di ima afrič­ko po­dri­je­tlo, što je 46 pos­to od 2011. go­di­ne.

Rast od 8,5%

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.