Di­oni­cu Sna­pa iz­ba­cu­ju iz S&P-a 500

Raz­li­ke me­đu di­oni­ča­ri­ma

Poslovni Dnevnik - - BURZE & FINANCIJE -

Iz

ame­rič­kog bur­zov­nog in­dek­sa S&P 500 bit će is­klju­če­ne di­oni­ce kom­pa­ni­ja ko­je iz­da­ju raz­li­či­te vr­ste di­oni­ca, obja­vi­li su u po­ne­dje­ljak iz S&P Dow Jo­nes In­di­ce­sa, tvrt­ke ko­ja uprav­lja tim in­dek­som. Pri­mje­na te od­lu­ke po­če­la je u uto­rak, a po­naj­pri­je će za­hva­ti­ti Snap. Pod­sje­ti­mo, ta je kom­pa­ni­ja pri­li­kom iz­lis­ta­va­nja u ožuj­ku iz­da­la i di­oni­ce ko­je ne no­se pra­vo gla­sa. “Kom­pa­ni­je s raz­li­či­tim vr­sta­ma di­oni­ca ima­ju struk­tu­ru kor­po­ra­tiv­nog uprav­lja­nja ko­ja ne tre­ti­ra sve di­oni­ča­re jed­na­ko”, po­ru­či­li su iz S&P Dow Jo­nes In­di­ce­sa. Iz Sna­pa ni­su ko­men­ti­ra­li od­lu­ku te tvrt­ke.

Di­oni­ce bez pra­va gla­sa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.