Dr­ža­va će gra­di­ti ces­tu do Za­gvoz­da

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Uža­ri­štu po­li­ti­ke mo­ra bi­ti stva­ra­nje tak­ve gos­po­dar­ske po­li­ti­ke ko­ja će sva­kom hr­vat­skom gra­đa­ni­nu omo­gu­ći­ti si­gur­nu eg­zis­ten­ci­ju u Hr­vat­skoj. Na ža­lost, Imot­ski ni­je do­sad bio u ža­ri­štu tih nas­to­ja­nja. To tre­ba priz­na­ti i is­pra­vi­ti. Ne za­bo­ra­vi­mo da su se Imo­ća­ni sprem­no oda­zva­li po­zi­vu do­mo­vi­ne, mno­gi po­lo­živ­ši ži­vot. Ime Imot­ske boj­ne bu­di res­pekt, po­nos i div­lje­nje. To je raz­log vi­še da otvo­ri­mo pro­jekt gos­po­dar­ske ob­no­ve i de­mo­graf­skog oživ­lja­va­nja”, is­tak­nu­la je ju­čer na pros­la­vi Da­na gra­da Imot­skog pred­sjed­ni­ca Ko­lin­da Gra­barKi­ta­ro­vić. Rek­la je ka­ko je raz­go­va­ra­la s mi­nis­trom Go­ra­nom Ma­ri­ćem ko­ji joj je obe­ćao ka­ko će usko­ro na Grad Imot­ski bi­ti pre­ne­se­ni objek­ti sta­re du­han­ske sta­ni­ce na Do­ga­ni i mi­nis­trom Ole­gom But­ko­vi­ćem ko­ji joj je re­kao ka­ko je ces­ta Imot­ski – Za­gvozd, spoj na A1, uš­la u če­tve­ro­go­diš­nji plan Vla­de za gra­đe­nje ces­ta. “Uvje­re­na sam da će­mo na­kon iz­grad­nje te ces­te o Imot­skom go­vo­ri­ti kao o hr­vat­skoj Pro­van­si”, po­ru­či­la je pred­sjed­ni­ca Gra­barKi­ta­ro­vić.

I. Č./PIXSELL

Pred­sjed­ni­ca je raz­gle­da­la iz­lož­bu Mer­ce­de­sa

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.