STJEPKO FAŽINIĆ VD RAVNATELJA IRB-A

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Uprav­no vi­je­će Ins­ti­tu­ta Ru­đer Bo­ško­vić (IRB) ime­no­va­lo je Stjep­ka Fa­zi­ni­ća za vr­ši­te­lja duž­nos­ti ravnatelja Ins­ti­tu­ta Ru­đer Bo­ško­vić (IRB). Fa­zi­nić je do sa­da ob­na­šao duž­nost po­moć­ni­ka ravnatelja za me­đu­na­rod­nu su­rad­nju i pro­jek­te, a za v.d. ravnatelja IRB-a ime­no­van je zbog od­la­ska do­sa­daš­njeg ravnatelja To­me An­ti­či­ća na no­vu duž­nost dr­žav­nog taj­ni­ka za EU fon­do­ve i zna­nost u Mi­nis­tar­stvu zna­nos­ti i obra­zo­va­nja. Fa­zi­nić je is­tak­nu­ti znans­tve­nik na po­dru­čju fi­zi­ke s ve­li­kim me­đu­na­rod­nim ugle­dom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.