TO­ME ANTIČIĆ: NAJBOLJI ZNANSTVENICI MORAJU IMATI NAJVEĆE PLAĆE

No­vi dr­žav­ni taj­nik Na­jav­lje­na is­pla­ta EU nov­ca za cen­tre iz­vr­s­nos­ti

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Hr­vat­ska

je na dnu Eu­ro­pe u bro­ju pa­te­na­ta, pos­tot­ku znans­tve­ni­ka u gos­po­dar­stvu, su­rad­nih pro­je­ka­ta zna­nos­ti i gos­po­dar­stva. Ako se ta­ko nas­ta­vi, pos­tat će­mo da­le­ko naj­si­ro­maš­ni­ji pa je nuž­no što pri­je uves­ti ra­di­kal­ne mje­re, ka­že no­vi dr­žav­ni taj­nik u Mi­nis­tar­stvu zna­nos­ti dr. To­me Antičić, do­sa­daš­nji rav­na­telj Ins­ti­tu­ta Ru­đer Bo­ško­vić. Is­tak­nuo je da je po­treb­no pro­mi­je­ni­ti ci­je­li obra­zov­ni i znans­tve­ni sus­tav i sta­nje kroz par godina. “Od­mah će se ići u is­pla­tu nov­ca struk­tur­nih fon­do­va za cen­tre iz­vr­s­nos­ti, te za pos­t­dok­to­ran­te”, naj­av­lju­je Antičić, do­da­ju­ći da bi no­vac iz fon­do­va tre­bao omo­gu­ći­ti i po­ve­ća­nje udje­la dok­to­ra zna­nos­ti u in­dus­tri­ji. Kod nas je udio dok­to­ra­na­ta u gos­po­dar­stvu ni­zak, u ra­zvi­je­nim zem­lja­ma i 80%. Antičić dr­ži i da pu­ko po­ve­ća­nje iz­dva­ja­nja za zna­nost bez ve­li­kih pro­mje­na ne­će os­tva­ri­ti is­ko­rak. “Pos­to­je­ća sred­stva se moraju pre­ras­po­di­je­li­ti da naj­bo­lji­ma ide naj­vi­še, pre­ko ve­ćih pla­ća, bo­ljih uvje­ta. To će mo­ti­vi­ra­ti naj­us­pješ­ni­je da do­no­se još pro­je­ka­ta, os­tva­ru­ju još bo­lju su­rad­nju s gos­po­dar­stvom, da os­ta­nu u Hr­vat­skoj.

IGOR KRALJ/PIXSELL

To­me Antičić

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.