Po­lja­ci­ma vra­će­no 86,6 to­na PVC fo­li­je

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Polj­skoj tvrt­ki ko­joj su ne­dav­no na pre­va­ru sr­bi­jan­ski i hr­vat­ski dr­žav­lja­nin pri­svo­ji­li 110,5 to­na gra­đe­vin­ske fo­li­je vri­jed­ne 732.600 ku­na, hr­vat­ska po­li­ci­ja us­pje­la je vra­ti­ti 86,6 to­na ukra­de­ne ro­be. Ut­vr­đe­no je da su osum­nji­če­ni sre­di­nom 2017. iz­ra­di­li laž­nu in­ter­net­sku stra­ni­cu stvar­nog tr­go­vač­kog druš­tva sa sje­di­štem u Aus­tri­ji te se laž­no pred­stav­lja­ju­ći sklo­pi­li ugo­vor s polj­skom tvrt­kom o dos­ta­vi gra­đe­vin­ske fo­li­je. Sum­nja se da su pri­li­kom pri­je­vo­za ro­be pre­us­mje­ri­li ka­mi­one na is­to­var u skla­di­šte na po­dru­čju Ma­ri­je Bis­tri­ce, u ko­jem je i pro­na­đe­no 55 pa­le­ta te­ži­ne 64 to­ne. Os­ta­tak vra­će­ne ro­be, oko 20ak pa­le­ta, pro­na­đe­no je u do­mu i rad­nim pros­to­ri­ja­ma hr­vat­skog dr­žav­lja­ni­na ko­ji je ukra­de­nu ro­bu ku­pio od osum­nji­če­nih, a pro­tiv ko­jeg su po­li­cij­ski služ­be­ni­ci po­dig­nu­li kaz­ne­na pri­ja­va zbog pri­kri­va­nja. Pr­vo­op­tu­že­ni dvo­jac op­tu­žen je za kaz­ne­no di­je­lo pre­va­re na šte­tu tr­go­vač­kog druš­tva iz Re­pu­bli­ke Polj­ske.

PUZ

Fo­li­ja ko­ja je kre­nu­la pre­ma Aus­tri­ji na pre­va­ru je do­ve­ze­na u Ma­ri­ju Bis­tri­cu

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.