U Hr­vat­skoj upi­san 160.361 stu­dent

Sta­nje na vi­so­kim uči­li­šti­ma

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

U zim­skom se­mes­tru aka­dem­ske go­di­ne 2016./2017. na visoka uči­li­šta Re­pu­bli­ke Hrvatske u sve go­di­ne stu­di­ja upi­sao se ukup­no 160.361 stu­dent, me­đu ko­ji­ma je stu­den­ti­ca 56,7 pos­to. Od svih, naj­vi­še ih je bi­lo upi­sa­no na fa­kul­te­te 80,2 pos­to, na ve­le­uči­li­šti­ma 13,6 pos­to, na vi­so­kim ško­la­ma 4,8 pos­to, a na umjet­nič­ke aka­de­mi­je upi­sa­no je 1,4 pos­to stu­de­na­ta, po­da­ci su Dr­žav­ni za­vod za sta­tis­ti­ku (DZS). Na re­do­vi­ti stu­dij bi­lo je upi­sa­no 72,5 pos­to stu­de­na­ta. Naj­vi­še je re­do­vi­tih na fa­kul­te­ti­ma (84,2%, od to­ga ve­ći­na na sve­uči­li­nom studiju), na ve­le­uči­li­šti­ma ih je 10,4%, vi­so­kim ško­la­ma i aka­de­mi­ja­ma 3,5 i 1,9%. Riječ je o stu­den­ti­ma ko­ji visoka uči­li­šta u Hr­vat­skoj po­ha­đa­ju, ka­žu iz DZSa, pre­ma pred­bo­lonj­skom (sve­uči­liš­ni do­di­plom­ski stu­dij) i Bo­lonj­skom programu (krat­ki struč­ni stu­dij, pred­di­plom­ski struč­ni i spe­ci­ja­lis­tič­ki di­plom­ski struč­ni stu­dij, pred­di­plom­ski, di­plom­ski te in­te­gri­ra­ni pred­di­plom­ski i di­plom­ski sve­uči­liš­ni stu­dij). Njih 0,1% još su po ‘starom’, pred­bo­lonj­skom programu, os­ta­li su po Bolonji.

VE­ĆI­NA IH JE NA FAKULTETU I U REDOVNOM STUDIJU PO BOLONJI, ALI JOŠ IMA I ONIH PO ‘STAROM’ PROGRAMU

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.