HIDROGRADNJA U PLUSU NA­KON 20 GODINA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Sa­ra­jev­ska Hidrogradnja na­kon 20 godina pr­vi put po­zi­tiv­no pos­lu­je, re­kao je BHT-u ste­čaj­ni upra­vi­telj te kom­pa­ni­je Zi­jad Faz­la­gić. Me­đu­tim, od pla­ća­nja du­go­va za­pos­le­ni­ci­ma ko­ji su ot­pu­šte­ni od­la­skom u ste­čaj za­sad još ne­ma ni­šta. Ne­ka­daš­nji gra­đe­vin­ski div od­la­skom u ste­čaj os­ta­vio je nez­bri­nu­tim oko 600 rad­ni­ka. Je­dan od njih, Dža­fer Alić, ima 15 godina ne­upla­će­nog rad­nog sta­ža i ne­is­pla­će­ne plaće za tri go­di­ne. Hidrogradnja je otiš­la u ste­čaj u lis­to­pa­du 2016. go­di­ne. Po­tra­ži­va­nja pre­ma arap­skim zem­lja­ma iz­no­se vi­še od 400 mi­li­ju­na do­la­ra, a du­go­va­nja pre­ma vje­rov­ni­ci­ma su oko 70 mi­li­ju­na KM (oko 280 mi­li­ju­na ku­na). Imo­vi­na kom­pa­ni­je na­la­zi se pod hi­po­te­kom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.