SVI­JET OD POTONUĆA TOSHIBU DIJELI JOŠ SA­MO DESETAK DA­NA

Poslovni Dnevnik - - REGIJA - TO­MIS­LAV PILI

To­shi­ba što pri­je mo­ra pro­da­ti pos­lo­va­nje s ra­ču­nal­nim kom­po­ne­ta­ma ako že­li iz­bje­ći ban­krot

Fi­nan­cij­ski pro­ble­mi ja­pan­ske To­shi­be kao da se vr­te u za­ča­ra­nom kru­gu. Kon­glo­me­rat tre­nut­no vo- di utr­ku s vre­me­nom ka­ko ne bi bio iz­vr­šten s To­kij­ske bur­ze, a što bi do­dat­no za­kom­pli­ci­ra­lo iona­ko slo­že­nu fi­nan­cij­sku si­tu­aci­ju. Izvo­ri­šte pro­ble­ma pro­ces je pro­da­je pos­lo­va­nja s ra­ču­nal­nim kom­po­nen­ta­ma, naj­pro­fi­ta­bil­ni­jeg di­je­la To­shi­bi­na pos­lo­va­nja.

Krun­ski dra­gulj

Ka­ko po­jaš­nja­va Re­uters, proizvodnja ra­ču­nal­nih kom­po­nen­ti su­dje­lu­je s tre­ći­nom

ZASTOJ PREGOVORA O PRO­DA­JI NAJ­PRO­FI­TA­BIL­NI­JEG POS­LO­VA­NJA

Iz­bor ku­pa­ca za pos­lo­va­nje s ra­ču­nal­nim kom­po­nen­ta­ma na su­du os­po­ra­va tvrt­ka Wes­tern Di­gi­tal, je­dan od po­nu­đa­ča i ula­ga­telj u To­shi­bi­nu tvor­ni­cu či­po­va ko­ja sma­tra da je ošte­će­na u pro­ce­su iz­bo­ra. Iza­bra­ni kon­zor­cij ne že­li sklo­pi­ti ugo­vor o kup­nji dok sud­ski spor ne bu­de raz­ri­je­šen.

udje­lau u pro­daj­nim pri­ho­di­ma m kom­pa­ni­je ko­ja je dru­gi gi pro­izvo­đač NAND či­po­va, od­ma­ho na­kon ko­rej­skog Sam­sung su Elec­tro­nic­sa. Po­čet­kom go­di­ne­go To­shi­ba je naj­a­vi­la da će pro­da­ti taj “krun­ski dra­gulj” ka­ko­ka bi doš­la do nov­ca za po­kri­va­nje kr du­go­va na­kon pro­pas­ti st pos­lo­va­nja s nuk­le­ar­nim re­ak­to­ri­ma ak u Ame­ri­ci. Za ot­pla­tu tih­ti obve­za po­treb­no je pro­na­ći 6,36, mi­li­jar­de do­la­ra.

U lip­nju je To­shi­ba za po­ten­ci­jal­nogp kup­ca iz­a­bra­la la kon­zor­cij ko­ji či­ne ja­pan­ski inves­ti­cij­ski­in fon­do­vi iza ko­jih sto­jist vla­da, za­tim ame­rič­ki fi­nan­cij­ski n ula­gač Ba­in Ca­pi­tal te ko­rej­ski pro­izvo­đač ra­ču­nal­nih kom­po­nen­ti SK Hynix. Me­đu­tim, si­tu­aci­ja se za­kom­pli­ci­ra­la ra proš­log mje­se­ca jer je tvrt­ka ka Wes­tern Di­gi­tal, je­dan od po­nu­đa­ča te ula­ga­telj u To­shi­bi­nu tvor­ni­cu pro­ce­so­ra, tu­ži­la la kom­pa­ni­ju su­du. Wes­tern Di­gi­tal sma­tra da je ošte­ćen u pro­ce­su iz­bo­ra kup­ca.

Sud­ski spor za­bri­nuo je iz­a­bra­ni­iz kon­zor­cij ko­ji zah­ti­je­va je da To­shi­ba raz­ri­je­ši spor pri­je pro­da­je. Osim to­ga, ja­pan­ske fon­do­ve bri­ne i što ko­rej­ski re SK Hynex kup­nju na­mje­ra­va ra fi­nan­ci­ra­ti obvez­ni­ca­ma ko­je­ko bi mu da­le pra­vo stje­ca­nja udje­lau u To­shi­bi. Zbog utr­ke s vre­me­no­m­vr To­shi­ba je u sr­p­nju nj na­vod­no po­kre­nu­la no­ve pre­go­vo­rep s po­nu­đa­či­ma ko­je je pri­je od­ba­ci­la - Wes­tern Di­gi­ta­lom te taj­van­skim Foxcon­nom.

U ne­ga­tiv­nom po­dru­čju

To­shi­ba pro­cje­nju­je da su gu­bi­ci s nuk­le­ar­nim pos­lo­va­njem vri­jed­nost nje­zi­ne imo­vi­ne za proš­lu fi­skal­nu go­di­nu gur­nu­li u ne­ga­tiv­no po­dru­čje za 5,25 mi­li­jar­di do­la­ra. Ako u pro­lje­će idu­će go­di­ne To­shi­ba po dru­gi put obja­vi da su obve­ze ve­će od imo­vi­ne, To­kij­ska bur­za mo­rat će iz­vr­sti­ti nje­zi­ne di­oni­ce. A to bi kom­pa­ni­ji do­dat­no ote­ža­lo za­du­ži­va­nje na tr­ži­štu ka­pi­ta­la i kod ba­na­ka.

Pod­sje­ti­mo, zbog fri­zi­ra­nja fi­nan­cij­skih iz­vješ­ća kom­pa­ni­ji je od 2015. za­bra­nje­no iz­da­va­nje no­vih di­oni­ca. Sto­ga ana­li­ti­ča­ri sma­tra­ju da To­shi­ba prak­tič­ki u idu­ćih 10ak da­na mo­ra pro­na­ći kup­ca jer re­gu­la­to­ri­ma tr­žiš­nog na­tje­ca­nja u pra­vi­lu tre­ba naj­ma­nje ne­ko­li­ko mje­se­ci za odo­bra­va­nje tak­ve tran­sak­ci­je. Je li to pre­krat­ki rok čak i za efi­kas­ne Ja­pan­ce, vi­djet će se usko­ro.

PRO­DA­JA POS­LO­VA­NJA SA ČIPOVIMA KLJUČ JE IZLASKA TO­SHI­BE IZ ZAČARANOG KRUGA DU­GO­VA

FOTOLIA

JOŠ TEŽE DO NOV­CA ZA PLA­ĆA­NJE DU­GO­VA Iz­ba­ci­va­nje s bur­ze do­dat­no bi za­kom­pli­ci­ra­lo To­shi­bi­nu fi­nan­cij­sku si­tu­aci­ju jer bi ote­ža­lo za­du­ži­va­nje na tr­ži­štu ka­pi­ta­la i kod ba­na­ka. Zbog fri­zi­ra­nja iz­vješ­ća kom­pa­ni­ji je od 2015. za­bra­nje­na do­ka­pi­ta­li­za­ci­ja iz­da­va­njem no­vih di­oni­ca. IZ­BA­CI­VA­NJE S BUR­ZE Bez nov­ca od pro­da­je pro­izvod­nje ra­ču­nal­nih kom­po­nen­ti To­shi­ba će u pro­lje­će idu­će go­di­ne po dru­gi put obja­vi­ti da su joj obve­ze ve­će od imo­vi­ne. U tom slu­ča­ju To­kij­ska bur­za mo­rat će iz­vr­sti­ti nje­zi­ne di­oni­ce.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.