Po­nu­di­li ve­će zem­lji­šte

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Ya­skawa iz­a­bra­la Ko­če­vje Vo­de­ći svjet­ski pro­izvo­đač in­dus­trij­skih ro­bo­ta ja­pan­ska kor­po­ra­ci­ja Ya­skawa od­lu­či­la je iz­gra­di­ti no­vu tvor­ni­cu ro­bo­ta u Ko­čev­ju, u Slo­ve­ni­ji. Ja­pan­ci su iz­a­bra­li Ko­če­vje jer je po­nu­di­lo ve­će zem­lji­šte ne­go Rib­ni­ca, gdje se na­la­zi jed­na Ya­skawi­na tvor­ni­ca. Riječ je o op­ćin­skoj par­ce­li od 40 ti­su­ća kva­dra­ta, u in­dus­trij­skoj zo­ni uda­lje­noj oko dva ki­lo­me­ta­ra od gra­da. Na njoj će Ya­skawa pos­ta­vi­ti pro­izvod­nu ha­lu ve­li­či­ne iz­me­đu 12 do 16 ti­su­ća če­tvor­nih me­ta­ra.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.