EU­RO­PA RAZMATRA ‘NIZ MJERA’ PRO­TIV VENEZUELE

Poslovni Dnevnik - - SVIJET -

Eu­rop­ska ko­mi­si­ja razmatra “ci­je­li niz mjera” kao od­go­vor na ras­tu­će ten­zi­je u Ve­ne­zu­eli na­kon uhi­će­nja dva opor­be­na li­de­ra, iz­ja­vi­la je u sri­je­du glas­no­go­vor­ni­ca iz­vr­š­nog ti­je­la Europ­ske uni­je. “Kon­zul­ta­ci­je s dr­ža­va­ma-čla­ni­ca­ma su u ti­je­ku ka­ko bi se osi­gu­rao pri­mje­ren i ko­or­di­ni­ran od­go­vor Europ­ske uni­je. Oči­to je da se raz­go­va­ra o ci­je­lom ni­zu mjera”, iz­ja­vi­la je glas­no­go­vor­ni­ca no­vi­na­ri­ma, ali bez de­talj­ni­jeg po­jaš­nje­nja. Pod­sje­ti­mo, SAD je u po­ne­dje­ljak za­bra­nio pos­lo­va­nje s Ve­ne­zu­elom.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.