Ras­tom pro­me­ta u tr­go­vi­ni na ma­lo Hvat­ska vo­de­ća u EU

Go­diš­nji rast ma­lo­pro­da­je u EU 3,1% u pro­sje­ku, kod nas 8,2%

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - JADRANKA DOZAN jadranka.dozan@pos­lov­ni.hr

Na po­volj­ni­je po­ka­za­te­lje kre­ta­nju pro­me­ta u tr­go­vi­ni na ma­lo uka­zi­va­la je i an­ke­ta HNB-a o per­cep­ci­ji po­tro­ša­ča

Dr­žav­ni sta­tis­ti­ča­ri već su proš­lo­tjed­nom obja­vom pre­li­mi­nar­nih po­da­ta­ka o li­panj­skom pro­me­tu od tr­go­vi­ne na ma­lo po­t­vr­di­li nas­ta­vak po­volj­nih kre­ta­nja po­troš­nje gra­đa­na, ko­ja se u pr­vom po­lu­go­di­štu oči­to­va­la u 5 pos­to ve­ćem re­al­nom pro­me­tu u ma­lo­pro­da­ji ne­go proš­le go­di­ne, od­nos­no no­mi­nal­no 7,3 pos­to ve­ćem. Ju­čer objav­lje­ni po­da­ci Eu­ros­ta­ta, pak, po­ka­za­li su da i u od­no­su na os­ta­tak EU Hr­vat­ska pred­nja­či di­na­mi­kom ras­ta ma­lo­pro­da­je.

Ta­ko se u pri­op­će­nju europ­skog sta­tis­tič­kog ure­da na­vo­di da se na ra­zi­ni svih dr­ža­va čla­ni­ca EU na mje­seč­noj ra­zi­ni u lip­nju u pro­sje­ku bi­lje­ži po­rast ukup­nog pro­me­ta od 0,4 pos­to (se­zon­ski pri­la­go­đe­no), a pri­tom je naj­ve­ći po­rast u tr­go­vi­ni na ma­lo u od­no­su na pret­hod­ni mje­sec, od 5,8 pos­to, os­tva­ren upra­vo u Hr­vat­skoj.

Ras­tu­ći niz

Ras­tom je sli­je­de Por­tu­gal (2,4 i Slo­ve­ni­ja (1,7 pos­to), dok je naj­ve­će sma­nje­nje za­bi­lje­že­no u Li­tvi (1,7) i Le­to­ni­ji (0,8) te Bu­gar­skoj (0,5 pos­to).

I na go­diš­njoj ra­zi­ni po­ka­za­te­lji ukup­nog pro­me­ta u tr­go­vi­ni na ma­lo (tvrt­ki ko­ji­ma je to pre­te­ži­ta dje­lat­nost) za Hr­vat­sku su osjet­no iz­nad europ­skog pro­sje­ka. U EU je, pre­ma ka­len­dar­ski pri­la­go­đe­nim po­da­ci­ma, os­tva­ren rast 3,1 pos­to. U Hr­vat­skoj je on do­seg­nuo 8,2 pos­to, a ve­ći po­rast me­đu čla­ni­ca­ma EU za­bi­lje­ži­la je sa­mo Slo­ve­ni­ja (10,2 pos­to).

Pro­ma­tra li se pro­met od tr­go­vi­ne na ma­lo, os­tva­ren u tvrt­ka­ma neo­vis­no o nji­ho­voj pre­tež­noj dje­lat­nos­ti, na go­diš­njoj ra­zi­ni li­panj­ski je po­rast kod nas is­no­sio 7,8 pos­to re­al­no (9,4 pos­to no­mi­nal­no), a na mje­seč­noj ra­zi­ni 4,1.

Po­tro­šač­ki op­ti­mi­zam

Li­panj­ska go­diš­nja sto­pa ras­ta od 7,8 pos­to naj­ve­ća je os­tva­re­na una­trag de­se­tak go­di­na, a ka­ko pod­sje­ća­ju ana­li­ti­ča­ri RBA, niz po­zi­tiv­nih sto­pa ras­ta da­ti­ra još od ruj­na 2014. Na po­volj­ni­je po­ka­za­te­lje u kre­ta­nju pro­me­ta u tr­go­vi­ni na ma­lo, ka­žu, uka­zi­va­li su i pret­hod­no objav­lje­ni po­da­ci HNBa s re­zul­ta­ti­ma an­ket­nog is­tra­ži­va­nja o per­cep­ci­ji po­tro­ša­ča.

Na­kon što je u trav­nju za­bi­lje­žen pad potrošačkog optimizma, u svib­nju i lip­nju ti po­ka­za­te­lji po­nov­no bi­lje­že po­bolj­ša­nje, a to se di­je­lom pripisuje očekivanjima o re­kord­nim tu­ris­tič­kim re­zul­ta­ti­ma s po­zi­tiv­nim učin­ci­ma na osob­nu po­troš­nju, do­ho­dak ku­ćans­tva i sl.

NO­VI RAST POTROŠAČKOG OPTIMIZMA PRIPISUJE SE I OČEKIVANJIMA RE­KORD­NIH TURISTIČKIH RE­ZUL­TA­TA

SANJIN STRUKIĆ/PIXSELL

U lip­nju naj­vi­ša sto­pa una­zad de­se­tak go­di­na

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.