Hr­vat­ska dr­ža­va ima naj­lo­ši­je uvje­te za ula­ga­nje u tu­ri­zam na Me­di­te­ra­nu

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - MA­RI­JA CR­NJAK

Želj­ko Ku­ku­rin, pred­sjed­nik Upra­ve Va­la­mar Ri­vi­je­re go­vo­ri o sta­nju u hr­vat­skom tu­riz­mu, ula­ga­nji­ma nje­go­ve kom­pa­ni­je na Ja­dra­nu, ras­tu pro­fi­ta­bil­nos­ti sek­to­ra, ovis­nos­ti dr­ža­ve o tu­riz­mu, pos­lov­nim re­zul­ta­ti­ma, pre­pre­ka­ma za inves­ti­ci­je, stal­nim pro­mje­na­ma po­rez­nog re­ži­ma, ne­dos­tat­ku rad­ne sna­ge, ali i ka­ko bi dr­ža­va mo­gla u prat­ner­stvu s oz­bilj­nim tu­ris­tič­kim kom­pa­ni­ja­ma pu­no to­ga pro­mi­je­ni­ti

Vje­ru­jem da turistička po­du­ze­ća kao no­si­telj tu­ris­tič­kog ra­zvo­ja i za­poš­lja­va­nja tre­ba­ju pos­ta­ti part­ner Vla­di te za­jed­nič­ki iz­ra­di­ti plan ak­tiv­nos­ti stra­te­škog ra­zvo­ja s fo­ku­som na inves­ti­ci­je

Na­kon iz­u­zet­ne pred­se­zo­ne u 2016. go­di­ni, naj­ve­ća hr­vat­ska turistička kompanija Va­la­mar Ri­vi­era u ovoj je go­di­ni os­tva­ri­la do­dat­no po­ve­ća­nje pri­ho­da od pro­da­je. U pr­vih 6 mje­se­ci pri­ho­di su po­ve­ća­ni 22 pos­ti uz is­to­vre­me­no po­ve­ća­nje bro­ja no­će­nja od 30 pos­to i pro­daj­ne ci­je­ne od 8 pos­to. To uka­zu­je na do­bar trend pro­du­lje­nja tu­ris­tič­ke sezone, is­ti­če u raz­go­vo­ru za Pos­lov­ni dnev­nik Želj­ko Ku­ku­rin, pred­sjed­nik upra­ve Va­la­mar Ri­vi­je­re koji i do kra­ja go­di­ne oče­ku­je ja­ko do­bre re­zul­ta­te i ne sum­nja da će kompanija os­tva­ri­ti cilj dvoz­na­men­ka­sk­tog ras­ta naj­av­ljen u nji­ho­voj stra­te­gi­ji.

Ka­ko je poz­na­to, Va­la­mar je u u ovoj go­di­ni naj­ve­ći inves­ti­tor u tu­ri­zam s 900 mi­li­ju­na ku­na ula­ga­nja, ulo­že­nih naj­ve­ćim di­je­lom u iz­grad­nju dva lje­to­va­li­šta u Rap­cu. U slje­de­ćoj go­di­ni kompanija planira ula­ga­nja na ra­zi­ni od oko 700 mi­li­ju­na ku­na, ot­kri­va Ku­ku­rin.

Inves­ti­ci­ja u Rap­cu sko­ro je okon­ča­na. Ta­mo ste naj­a­vi­li po­ve­ća­nje ula­ga­nja u slje­de­ćem pe­ri­odu, mo­že­te li po­jas­ni­ti raz­lo­ge i okol­nos­ti ko­je su do to­ga do­ve­le?

Ra­bac je do­bar pri­mjer ka­ko ula­ga­nja u tu­ri­zam mo­gu una­pri­je­di­ti pos­lo­va­nje i po­bolj­ša­ti ži­vot u tu­ris­tič­koj des­ti­na­ci­ji. Već u pr­voj go­di­ni otva­ra­nja do­go­di­lo se re­po­zi­ci­oni­ra­nje des­ti­na­ci­je pre­ma gos­ti­ma vi­še pla­tež­ne mo­ći, po­ve­ća­la se po­troš­nja i za­uze­tost, te je po­bolj­ša­na ukup­na turistička po- nu­da u des­ti­na­ci­ji. Ra­zvo­jem lje­to­va­li­šta una­pri­je­di­li smo kva­li­te­tu pla­ža, iz­gra­di­li par­king, ure­di­li šet­ni­cu i dje­čja igra­li­šta, te su to da­nas sa­dr­ža­ji u jav­noj funk­ci­ji gra­đa­na i tu­ris­ta. Vje­ro­va­li smo da Ra­bac mo­že pos­ta­ti des­ti­na­ci­ja vi­še kva­li­te­te, iz­gra­di­li lje­to­va­li­šta u sa­mo se­dam mje­se­ci i mo­gu re­ći da sam po­no­san na ci­je­li tim koji je re­ali­zi­rao ovaj pot­hvat. Pro­jekt u Rap­cu re­ali­zi­ra­li smo uz iz­nim­nu pot­po­ru lo­kal­ne za­jed­ni­ce, s ko­jom nas­tav­lja­mo su­ra­đi­va­ti u dalj­njim ula­ga­nji­ma i ra­zvo­ju des­ti­na­ci­je.

U Rap­cu su­ra­đu­je­te s tu­ro­pe­ra­to­ri­ma koji će pu­ni­ti re­sor­te. Ko­je su pred­nos­ti i ma­ne tak­vih obli­ka su­rad­nje?

Tu­ro­pe­ra­to­ri su va­žan part­ner u dis­tri­bu­ci­ji, po­seb­no ka­da se ra­di o avio gos­ti­ma i spe­ci­ja­lis­tič­kim pro­izvo­di­ma do­da­ne vri­jed­nos­ti. Va­la­mar je sklo­pio ne­ko­li­ko stra­te­ških partnerstva s ci­ljem po­ve­ća­nja bro­ja avio gos­ti­ju i pro­du­lje­nja tu­ris­tič­ke sezone te će­mo nas­ta­vi­ti in­ten­ziv­no ra­di­ti na slič­nim pro­gra­mi­ma.

Mo­že li se u bu­duć­nos­ti oče­ki­va­ti da u Va­la­mar uđu ne­ki glo­bal­ni ho­tel­ski bren­do­vi, ka­ko to da se to do sad ni­je do­go­di­lo?

U kom­pa­ni­ji upra­vo radimo na ve­li­kom pro­jek­tu redefinicije svo­jih bran­do­va te su moguća partnerstva s internacionalno prepoznatim markama, kao što smo na­pra­vi­li u slu­ča­ju „Kin­der­ho­te­la“.

Ka­dro­vi su pos­ta­li po­se­ban pro­blem. Jes­te li se us­pje­li eki­pi­ra­ti za ovu se­zo­nu? Kak­va će biti stra­te­gi­ja ka­dro­vi­ra­nja u slje­de­ćoj go­di­ni?

Ka­dro­vi su naj­ve­ći iz­a­zov i pri­li­ka u hr­vat­skom tu­riz­mu u na­red­nom raz­dob­lju. Va­la­mar je naj­ve­ći pos­lo­da­vac u hr­vat­skom tu­riz­mu i za­to ima­mo ve­li­ku od­go­vor­nost da uka­že­mo na adek­vat­nu po­li­ti­ku uprav­lja­nja ljud­skim po­ten­ci­ja­li­ma. U vi­so­koj se­zo­ni za­poš­lja­va­mo do 6000 dje­lat­ni­ka, ove go­di­ne otvo­ri­li smo go­to­vo 1000 no­vih rad­nih mjes­ta, te smo po­nos­ni na to da smo bez ob­zi­ra na vi­so­ki in­ten­zi­tet no­vog za­poš­lja­va­nja uglav­nom po­pu­ni­li sva rad­na mjes­ta.

Vje­ru­jem da je to re­zul­tat ni­za mje­ra i pro­gra­ma ko­je smo po­kre­nu­li u pro­tek­lom pe­ri­odu, kao što su pro­gre­siv­ni rast pla­ća, pro­gra­mi na­gra­đi­va­nja, stal­no za­poš­lja­va­nje, pro­gram

U KOM­PA­NI­JI UPRA­VO RADIMO NA VE­LI­KOM PRO­JEK­TU REDEFINICIJE BRENDOVA TE SU MOGUĆA PARTNERSTVA S INTERNACIONALNO PREPOZNATIM MARKAMA

stal­ni se­zo­nac, Ku­ća Va­la­mar smje­štaj za se­zon­ske rad­ni­ke i sl. Tr­ži­šte ra­da je pre­poz­na­lo Va­la­mar kao oz­bilj­nog pos­lo­dav­ca koji bri­ne o svo­jim za­pos­le­ni­ci­ma.

Što se još po pi­ta­nju ka­dro­va mo­že uči­ni­ti na os­ta­lim ra­zi­na­ma, od dr­ža­ve, sin­di­ka­ta na­da­lje? Jes­te li sprem­ni na uvoz ka­dro­va i odakle bi oni bi­li?

Mo­že se na­pra­vi­ti ja­ko pu­no, i iz­ja­ve od ključ­nih lju­di koji vo­de tu­ri­zam da je to pr­vens­tve­no pi­ta­nje pos­lo­da­va­ca uka­zu­ju na ap­so­lut­no ne­ra­zu­mi­je­va­nje pro­ble­ma­ti­ke. Ne mo­že­te po­ve­ća­va­ti fi­skal­na i os­ta­la op­te­re­će­nja za or­ga­ni­zi­ra­ni tu­ri­zam i is­to­vre­me­no tra­ži­ti da pos­lo­dav­ci pro­gre­siv­no pris­tu­pe po­ve­ća­nju pla­ća i po­bolj­ša­nju uvje­ta ra­da. Uvoz ka­dro­va mora biti po­s­ljed­nje rje­še­nje za pro­blem za­poš­lja­va­nja u hr­vat­skom tu­riz­mu, jer su do­ma­ći ka­dro­vi jed­na od na­ših naj­ve­ćih pred­nos­ti.

Vje­ru­jem da turistička po­du­ze­ća kao no­si­telj tu­ris­tič­kog ra­zvo­ja i za­poš­lja­va­nja tre­ba­ju pos­ta­ti part­ner Vla­di te za­jed­nič­ki iz­ra­di­ti plan ak­tiv­nos­ti stra­te­škog ra­zvo­ja s fo­ku­som na inves­ti­ci­je, za­poš­lja­va­nje i utje­caj na uku­pan ra­zvoj gos­po­dar­stva. To ne sa­mo da bi da­lo do­dat­ni po­ti­caj ra­zvo­ju tu­riz­ma i gos­po­dar­stva, već bi i sma­nji­lo “od­ljev ka­dro­va” u ino­zem­s­tvo.

Pri­hva­će­na je po­nu­da Va­la­mar Ri­vi­ere i PBZ Cro­atia osi­gu­ra­nja za He­li­os Fa­ros. Što sli­je­di?

Na­ša po­nu­da je jed­no­glas­no pri­hva­će­na od stra­ne vje­rov­ni­ka. Vje­ru­jem da će­mo u na­red­nih ne­ko­li­ko mje­se­ci okon­ča­ti pro­ces ak­vi­zi­ci­je. Otok Hvar ima sna­žan ra­zvoj­ni po­ten­ci­jal i du­gu tu­ris­tič­ku tra­di­ci­ju te sam uvje­ren da uz po­dr­šku lo­kal­ne za­jed­ni­ce mo­že­mo po­mo­ći u gos­po­dar­skom ra­zvo­ju oto­ka.

U tu inves­ti­ci­ju ta­ko­đer ula­zi­te s mi­ro­vin­ci­ma, slič­no kao na Ra­bu. Je li to tre­nu­tač­no naj­po­želj­ni­ji mo­del ula­ga­nja u hr­vat­skom tu­riz­mu?

Da, vje­ru­jem da je to još jed­na ve­li­ka pri­li­ka za ra­zvoj hr­vat­skog tu­riz­ma i is­to­vre­me­no vr­lo lo­gič­no ula­ga­nje na­ših mi­ro­vi­na. Mi­ro­vin­ski fon­do­vi ima­ju os­nov­nu ulo­gu oču­va­nja vri­jed­nos­ti na­ših mi­ro­vi­na na du­gi rok, a tu­ri­zam je ono naj­vri­jed­ni­je što u Hr­vat­skoj ima­mo pa je lo­gič­no da se dio ula­ga­nja us­mje­ri u tu­ri­zam. Mi­ro­vin­ris­tič­koj skim fon­do­vi­ma za takva ula­ga­nja tre­ba ope­ra­tiv­na kompanija part­ner ko­ja mo­že ra­zvi­ja­ti i ope­ra­tiv­no uprav­lja­ti tu­ris­tič­kim pos­lo­va­njem, a to je upra­vo ono što Va­la­mar zna ra­di­ti.

Kak­vi su inves­ti­cij­ski pla­no­vi za Rab i o če­mu ovi­si nji­ho­va re­ali­za­ci­ja?

Rab ima ve­li­ki po­ten­ci­jal ras­ta s ob­zi­rom da se u ve­ći dio por­t­fe­lja Im­pe­ri­ala ni­je ula­ga­lo. Tre­nut­no radimo na tro­go­diš­njem stra­te­škom ra­zvoj­nom pla­nu koji će­mo do kra­ja go­di­ne us­kla­di­ti s di­oni­ča­ri­ma i lo­kal­nom za­jed­ni­com. Rab ima po­vi­jes­nu i tu­ris­tič­ku vri­jed­nost kao des­ti­na­ci­ja, a Im­pe­ri­al vri­jed­ne dje­lat­ni­ke. Ne sum­njam da će sa­da ka­da ima­ju adek­vat­nu vlas­nič­ku i uprav­ljač­ku struk­tu­ru na­pra­vi­ti zna­ča­jan ra­zvoj­ni is­ko­rak.

Ka­ko ocje­nju­je­te inves­ti­cij­ske tren­do­ve u hr­vat­skom tu­riz­mu?

Ve­ći­na inves­ti­ci­ja u tu­ri­zam u Hr­vat­skoj od­no­si se na pro­jek­te do­ma­ćih po­du­ze­ća u po­di­za­nje kva­li­te­te smje­šta­ja, dok gre­en­d­fi­eld inves­ti­ci­ja i stra­nih ula­ga­nja go­to­vo da i ne­ma.

Tre­nut­ni rast ula­ga­nja u hr­vat­skom tu­riz­mu pod utje­ca­jem je glo­bal­nih kre­ta­nja: us­mje­re­nos­ti tu­ris­tič­ke po­traž­nje na si­gur­ne des­ti­na­ci­je i ni­skih ka­mat­nih sto­pa. Hr­vat­ska ima pri­li­ku tu­ri­zam re­po­zi­ci­oni­ra­ti pre­ma onom vi­še kva­li­te­te koji po­ti­če za­poš­lja­va­nje i rast ukup­nog hr­vat­skog gos­po­dar­stva. Me­đu­tim, po­li­ti­ka dr­ža­ve pre­ma or­ga­ni­zi­ra­nom tu­riz­mu u pro­tek­lom pe­ri­odu ni­je po­ti­caj­na. Na­ša se in­dus­tri­ja tre­nut­no su­oča­va s naj­lo­ši­jim uvje­ti­ma za ula­ga­nje na Me­di­te­ra­nu. Uvje­ti su obi­lje­že­nim najvišom stopom PDVa na tu­ri­zam, neriješenim pitanjem tu­ris­tič­kog zem­lji­šta, novim opterećenjima ko­ja proizlaze iz po­re­za na ne­kret­ni­ne i op­će­ni­to vr­lo čes­tim i na­glim pro­mje­na­ma pra­vi­la igre, čes­to u su­prot­nos­ti sa Stra­te­gi­jom ra­zvo­ja hr­vat­skog tu­riz­ma. Sve te okol­nos­ti mo­gu do­dat­no sma­nji­ti kon­ku­rent­nost i stvo­ri­ti osje­ćaj ne­si­gur­nos­ti kod inves­ti­to­ra pa sa­mim tim i ogra­ni­či­ti po­ten­ci­jal tu­ris­tič­kog sek­to­ra za dalj­nja ula­ga­nja.

Ka­ko vi­di­te dalj­nje pri­li­ke za ula­ga­nja u tu­riz­mu? Ka­da će do­ći vri­je­me za gre­en­fi­eld ula­ga­nja?

Hr­vat­ski tu­ri­zam us­li­jed glo­bal­nih kre­ta­nja vi­so­ke po­traž­nje i ni­skih ka­mat­nih sto­pa ima po­vi­jes­nu pri­li­ku da na­pra­vi oz­bi­ljan is­ko­rak na svjet­skoj tu­da kar­ti. Klju­čan iz­a­zov le­ži u to­me što se na­ma tu­ri­zam do­ga­đa bez da ak­tiv­no uprav­lja­mo nje­go­vim ra­zvo­jem. Da­pa­če, sve ga se vi­še tre­ti­ra kao gra­nu ko­jom se do­dat­nim na­me­ti­ma mo­gu na­mi­ri­ti os­ta­le ne­efi­kas­nos­ti u eko­no­mi­ji.

Ras­te po­nu­da smje­šta­ja u kućanstvima niske kva­li­te­te, ras­te broj no­će­nja gos­ti­ju ni­že pla­tež­ne mo­ći te se po­ve­ća­va broj gos­ti­ju u špici tu­ris­tič­ke sezone – što je sve su­prot­no Stra­te­gi­ji hr­vat­skog tu­riz­ma i pos­ta­je vr­lo opas­no u smis­lu odr­ži­vog ra­zvo­ja. Mi će­mo ove go­di­ne do­seg­nu­ti fi­zič­ki pro­met za­cr­tan kao cilj u stra­te­gi­ji ra­zvo­ja hr­vat­skog tu­riz­ma, a da će­mo pri­tom biti zna­čaj­no is­pod oče­ki­va­nog pri­ho­da od tu­riz­ma za taj broj no­će­nja.

Što je uz­ro­ko­va­lo takva kre­ta­nja?

To nam se do­go­di­lo jer smo li­be­ra­li­zi­ra­li ka­te­go­ri­za­ci­ju svih obli­ka raz­ne jef­ti­ni­je smje­štaj­ne tu­ris­tič­ke po­nu­de, a inves­ti­ci­je u objek­te vi­še kva­li­te­te su iz­os­ta­le u obi­mu koji smo pre­dvi­dje­li. Po­seb­no su iz­os­ta­le gre­en­fi­eld inves­ti­ci­je, što je po­s­lje­di­ca niske is­pla­ti­vos­ti ula­ga­nja u tak­ve pro­jek­te. Tu­ri­zam pred­stav­lja stra­te­šku okos­ni­cu gos­po­dar­stva Hr­vat­ske te je po­treb­no na­pra­vi­ti sve ka­ko bi se po­ve­ća­la kon­ku­rent­nost i po­ten­ci­jal sek­to­ra za dalj­nja ula­ga­nja.

No u ovom tre­nut­ku tu­ri­zam ne sa­mo da ne­ma sta­tus koji bi tre­bao ima­ti, ne­go ga ma­lo tko su­štin­ski ra­zu­mi­je. Hva­li­mo se re­kord­nom tu­ris­tič­kom go­di­nom po bro­ju no­će­nja, za­tr­pa­nim ces­ta­ma i tu­ris­tič­kim sre­di­šti­ma, a da nit­ko ne sa­gle­da­va gos­po­dar­ske efek­te od tih gos­ti­ju koji su da­le­ko is­pod na­ših že­lja i oče­ki­va­nja. Vje­ru­jem da bi hr­vat­sko gos­po­dar­stvo tre­ba­lo is­ko­ris­ti­ti pri­li­ku ko­ja nam se pru­ži­la pu­tem ovih po­zi­tiv­nih glo­bal­nih kre­ta­nja, zna­čaj­no po­dr­ža­ti ula­ga­nja u tu­ri­zam fi­skal­nim i os­ta­lim mjerama ras­te­re­će­nja; u su­prot­nom se bo­jim će “vlak pro­ći, a mi ne­će­mo usko­či­ti u nje­ga”.

Je li po­ras­la pro­fi­ta­bil­nost ho­te­li­jer­skog sek­to­ra u Hr­vat­skoj i za­što?

Pro­fi­ta­bil­nost ho­te­li­jer­skog sek­to­ra je po­ras­la, pr­vens­tve­no kod ve­li­kih po­du­ze­ća ko­ja su ula­ga­la u po­di­za­nje kva­li­te­te pos­to­je­ćeg por­t­fe­lja. Ta či­nje­ni­ca dos­ta jas­no uka­zu­je na to na su brown­fi­eld inves­ti­ci­je u tu­ri­zam is­pla­ti­ve, gdje se na ne­ki na­čin stav­lja u pra­vu funk­ci­ju pre­uze­ta turistička imo­vi­na iz 80tih ko­ja ni­je os­tva­ri­la pra­va ula­ga­nja i re­po­zi­ci­oni­ra­nje od 90tih na­da­lje.

S dru­ge stra­ne, ula­ga­nja u no­ve tu­ris­tič­ke pro­jek­te još uvi­jek ne­ma­ju do­volj­nu is­pla­ti­vost pa sa­mim tim ni­ti ne­ma pu­no tak­vih pro­je­ka­ta u Hr­vat­skoj. Upra­vo za­to u sek­to­ru vje­ru­je­mo da bi kon­ku­rent­ni eko­nom­ski ok­vir pos­lo­va­nja, kao što je npr. us­kla­đe­nje sto­pe PDVa sa onom na Me­di­te­ra­nu ko­ja je 10%, na du­gi rok mo­glo zna­čaj­no po­ve­ća­ti ula­ga­nja u smje­štaj­ne objek­te vi­še kva­li­te­te i ka­dro­ve.

Je li opas­na či­nje­ni­ca da tu­ri­zam u RH sad već či­ni 20 pos­to BDP-a?

Čes­to se go­vo­ri o to­me da smo “pre­vi­še ovisni” o tu­riz­mu jer on či­ni 20% BDPa i slič­ne te­ze, ko­je su vr­lo po­vr­š­ne iz ne­ko­li­ko raz­lo­ga. Ako pogledate Eu­ro­pu pos­to­je mno­ge des­ti­na­ci­je ko­je ži­ve od tu­riz­ma i u ko­ji­ma je utje­caj tu­riz­ma na BDP iz­nad 50%. One na­rav­no ni­su dr­ža­ve već re­gi­je ili po­je­di­ni di­je­lo­vi ne­ke dr­ža­ve, ali hr­vat­ska eko­no­mi­ja se ne mo­že ni­ti us­po­re­đi­va­ti s eko­no­mi­jom Ita­li­je, Špa­njol­ske ili Fran­cu­ske. Mi se mo­že­mo us­po­re­đi­va­ti s eko­no­mi­jom pri­mje­ri­ce Pal­ma de Ma­jor­ce, ko­ja ži­vi od tu­riz­ma. Osim to­ga, ko­ja to in­dus­tri­ja u Hr­vat­skoj ima glo­bal­nu kon­ku­rent­nost i ra­zvoj­nu per­s­pek­ti­vu za hr­vat­sko gos­po­dar­stvo osim tu­riz­ma?

RAS­TE PO­NU­DA SMJE­ŠTA­JA U KUĆANSTVIMA NISKE KVA­LI­TE­TE ŠTO JE SU­PROT­NO STRA­TE­GI­JI HR­VAT­SKOG TU­RIZ­MA ČES­TO SE GO­VO­RI O TO­ME DA SMO ‘PRE­VI­ŠE OVISNI’ O TU­RIZ­MU JER ON ČI­NI 20 POS­TO BDP-A. AKO POGLEDATE EU­RO­PU POS­TO­JE MNO­GE DES­TI­NA­CI­JE KO­JE ŽI­VE OD TU­RIZ­MA IU KO­JI­MA JE UTJE­CAJ TU­RIZ­MA NA BDP IZ­NAD 50 POS­TO UVJE­TI ULA­GA­NJA SU OBILJEŽENI NAJVIŠOM STOPOM PDV-A, NERIJEŠENIM PITANJEM TU­RIS­TIČ­KOG ZEM­LJI­ŠTA, NOVIM OPTEREĆENJIMA KO­JA PROIZLAZE IZ PO­RE­ZA NA NE­KRET­NI­NE I NA­GLIM PRO­MJE­NA­MA PRA­VI­LA IGRE

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.