Po­či­nje bit­ka za svjet­sko tr­ži­šte ba­te­ri­ja

Ula­zak Eu­ro­pe Kon­zor­cij 18 nje­mač­kih tvrt­ki u ruj­nu će iz­a­bra­ti lo­ka­ci­ju tvor­ni­ce ba­te­ri­ja vri­jed­ne mi­li­jar­du eura

Poslovni Dnevnik - - FRONT PAGE - TO­MIS­LAV PI­LI to­mis­lav.pi­li@pos­lov­ni.hr

Ula­zak Eu­ro­pe Kon­zor­cij 18 nje­ma­kih tvrt­ki u ruj­nu e iz­a­bra­ti lo­ka­ci­ju tvor­ni­ce ba­te­ri­ja vri­jed­ne mi­li­jar­du eura

Glo­bal­nim tr­ži­štem tre­nut­no do­mi­ni­ra­ju ko­rej­ski LG i Sam­sung SDI, a pri­dru­žit će im se ame­rič­ki Tes­la

Eu­ro­pa kre­će u bit­ku za pri­mat na svjet­skom tr­ži­štu ba­te­ri­ja. Ka­ko na­vo­di Blo­om­berg, kon­zor­cij od 18 nje­mač­kih kompanija koji pre­dvo­di tvrt­ka Ter­ra E Hol­ding u ruj­nu će iz­a­bra­ti lo­ka­ci­ju na ko­joj će iz­gra­di­ti tvor­ni­cu ba­te­ri­ja vri­jed­nu mi­li­jar­du eura. Taj će po­gon kon­ku­ri­ra­ti Gi­ga­fac­toryju, tvor­ni­ci ba­te­ri­ja u Ne­va­di u vlas­niš­tvu pro­izvo­đa­ča elek­trič­nih auto­mo­bi­la Tes­la Mo­tors.

Ka­ko je ot­krio Hol­ger Grit­zka, pred­sjed­nik Upra­ve fran­k­furt­skog Ter­ra E Hol­din­ga i ne­ka­daš­nji me­na­džer u me­ta­lur­škom di­vu Thy­ssenKrupp, u užem iz­bo­ru je pet lo­ka­ci­ja u Nje­mač­koj i su­sjed­nim dr­ža­va­ma. Tvor­ni­ca će pro­izvo­di­ti ba­te­ri­je ukup­nog ka­pa­ci­te- ta 34 GWh, a grad­nja bi tre­ba­la za­po­če­ti kra­jem 2019. go­di­ne. Pu­ni ka­pa­ci­tet tvor­ni­ca će pos­ti­ći 2028., pre­dvi­đa Grit­zka. Ni­je že­lio ot­kri­ti tko su os­ta­lih 17 kompanija u kon­zor­ci­ju, no ka­zao je ka­ko će dio tih kompanija biti i kup­ci ba­te­ri­ja iz te tvor­ni­ce. Grit­zka se po­hva­lio i da je pro­jekt do­bio nov­ča­nu su­bven­ci­ju nje­mač­kog mi­nis­tar­stva obra­zo­va­nja i is­tra­ži­va­nja od 5,2 mi­li­ju­na eura.

Ter­ra E fo­ku­si­rat će se na pro­izvod­nju ba­te­ri­ja za sta­ci­onar­ne je­di­ni­ce, po­put Tes­li­nog Powerwal­la koji se ko­ris­ti u do­mo­vi­ma za skla­di­šte­nje ener­gi­je. Ina­če, glo­bal­no tr­ži­šte ba­te­ri­ja tre­nut­no kon­tro­li­ra­ju azij­ski pro­izvo­đa­či, po­naj­vi­še ko­rej­ski LG i Sam­sung SDI. Tes­la će pos­ta­ti dru­gi pro­izvo­đač ka­da u pot­pu­nos­ti do­vr­ši Gi­ga­fac­tory vri­je­dan pet mi­li­jar­di do­la­ra i ka­pa­ci­te­ta 35 GWh.

Pre­ma po­da­ci­ma lon­don­skog Blo­om­berg New Ener­gy Fi­nan­cea, u dru­gom tro­mje­se­čju ukup­ni glo­bal­ni ka­pa­ci­te­ti iz­no­si­li su 103 GWh. Do 2021. go­di­ne ka­pa­ci­te­ti bi se tre­ba­li vi­še ne­go udvos­tru­či­ti, do­seg­nuv­ši 278 GWh. Po­ve­ća­nje će ge­ne­ri­ra­ti rast pro­izvod­nje elek­trič­nih auto­mo­bi­la, ali i ko­ri­šte­nja ener­gi­je iz ob­nov­lji­vih iz­vo­ra.

FOTOLIA

Nje­mač­ka tvor­ni­ca imat će ka­pa­ci­tet od 34 GWh

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.