IZDANO MA­NJE KRE­DI­TA - 256,2 MI­LI­JAR­DE KU­NA

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Po po­da­ci­ma Hr­vat­ske na­rod­ne ban­ke, kra­jem ovo­go­diš­njeg lip­nja u Hr­vat­skoj je ukup­no bi­lo izdano 256,2 mi­li­jar­de ku­na kre­di­ta. U od­no­su na li­panj 2016. bi­li su za 3,2 pos­to ni­ži. U od­no­su na kraj svib­nja ove go­di­ne ukup­ni iz­nos kre­di­ta sma­njen je za 0,1 pos­to. Ka­ko se is­ti­če u ana­li­zi Ra­if­fe­isen­bank Aus­tria (RBA), ti­me je nas­tav­ljen du­go­go­diš­nji trend sma­nje­nja no­mi­nal­no­ga sta­nja kre­di­ta na go­diš­njoj ra­zi­ni, prem­da se na te­me­lju sta­tis­ti­ke o tran­sak­ci­ja­ma pla­sma­na ba­na­ka uoča­va bla­go ja­ča­nje kre­dit­ne ak­tiv­nos­ti i pre­ma sta­nov­niš­tvu i pre­ma po­du­ze­ći­ma. Nas­tav­lje­no je, pak, i sma­nje­nje udje­la de­viz­nih i kun­skih kre­di­ta uz va­lut­nu kla­uzu­lu. S ukup­nom no­mi­nal­nom vri­jed­nos­ti od 161,9 mi­li­jar­di ku­na, nji­hov udio spus­tio se na naj­ni­žu ra­zi­nu od lis­to­pa­da 2008. go­di­ne te je iz­no­sio 63,2 pos­to.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.