POREZ NA NE­KRET­NI­NE AKO SVI ODRADE SVO­JE

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Pot­pred­sjed­nik Vla­de i mi­nis­tar gra­di­telj­stva i pros­tor­nog ure­đe­nja Pre­drag Štro­mar re­kao je u četvrtak da će se ići s uvo­đe­njem po­re­za na ne­kret­ni­ne ako će na­čel­ni­ci i gra­do­na­čel­ni­ci mo­ći odra­di­ti svoj dio pos­la i ako će to biti po­zi­tiv­no za gra­đa­ne. “Ako će biti pro­ble­ma, mo­ra­mo raz­go­va­ra­ti ka­ko pro­mi­je­ni­ti pro­ved­be­ne ak­te. Pro­ble­me oče­ku­je­mo u ma­njim op­ći­na­ma”, ka­že Štro­mar i do­da­je da će ve­ći­na gra­đa­na bu­du­ći porez koji bi tre­bao biti uve­den od No­ve go­di­ne, pla­ća­ti u ma­njem iz­no­su ne­go sa­daš­nju ko­mu­nal­nu nak­na­du.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.