As­pi­da do 146.000 eura u mje­sec da­na

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

U Fun­der­be­amo­vu kam­pa­nju As­pi­da je kra­jem lip­nja kre­nu­la oče­ku­ju­ći 100.000 eura, no taj su iz­nos br­zo pre­ma­ši­li. U mje­sec da­na 99 inves­ti­to­ra, od ko­jih vi­še od po­la iz ino­zem­s­tva, ulo­ži­lo je u ovaj star­tup 146.000 eura.

“Pri­kup­lja­li smo no­vac, ka­ko bi­smo s lo­kal­nog tr­ži­šta, ima­li mo­guć­nost iz­a­ći na ve­će tr­ži­šte, jer sma­tra­mo da oba na­ša pro­izvo­da, Izzy tip­kov­ni­ca i TVi­zzy, ima­ju šan­su za us­pjeh na glo­bal­noj ra­zi­ni”, ka­že Ma­rin Er­ceg di­rek­tor i os­ni­vač As­pi­de. Vo­de­ći inves­ti­tor u Fun­der­be­amu je Ja­dran Ka­pi­tal, koji je i do­sad ula­gao u ovaj star­tup koji na tr­ži­štu pod bren­dom Izzy ima 30 apli­ka­ci­ja. Kroz Fun­der­be­am su i ma­nji ula­ga­či ima­li mo­guć­nost ulo­ži­ti od 100 eura na­vi­še, a po ve­li­či­ni ulo­že­nog iz­no­sa od­mah na­kon Ja­dran Kapitala su po­je­din­ci je­dan iz Hr­vat­ske s 15.000 eura i dru­gi iz Nje­mač­ke s 13.000 eura.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.