HGK: BROJ PUT­NI­KA U ZRAČ­NIM LU­KA­MA PO­RAST ĆE ZA 10%

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

U Hr­vat­skoj gos­po­dar­skoj ko­mo­ri (HGK) oče­ku­ju da će, na­kon proš­lo­go­diš­njeg re­kor­da ka­da je kroz hr­vat­ske zrač­ne lu­ke proš­lo 8,1 mi­li­jun put­ni­ka ili 12,8 pos­to vi­še ne­go 2015., i ove go­di­ne broj put­ni­ka u do­ma­ćim zrač­nim lu­ka­ma po­ras­ti za 10ak pos­to. Us­to pro­cje­nju­ju ka­ko će za se­dam go­di­na do­ći do udvos­tru­če­nja pro­me­ta. Pred­sjed­nik Udru­že­nja zrač­nog pro­me­ta pri HGK Ton­ći Pe­ović sma­tra da je na ve­li­ko po­ve­ća­nje pro­me­ta put­ni­ka naj­vi­še utje­cao po­rast bru­to do­ma­ćeg pro­izvo­da u dr­ža­va­ma odakle put­ni­ci do­la­ze, no i broj­ni dru­gi fak­to­ri, od ko­jih naj­vi­še is­ti­če si­gur­nost. ”Put­ni­ci se, pri­je sve­ga, od­lu­ču­ju za od­la­zak u ona turistička odre­di­šta gdje će se osje­ća­ti si­gur­no”, pro­cje­nju­je Pe­ović.

Put­ni­ci oda­bi­ru Hr­vat­sku naj­vi­še zbog si­gur­nos­ti

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.