LUČKA KAPETANIJA NAPLATILA 40.000 KN KAZNE U DA­NU

Poslovni Dnevnik - - AKTUALNO -

Lučka kapetanija Split u ko­or­di­na­ci­ji s pri­pa­da­ju­ćih 15 luč­kih is­pos­ta­va pro­ve­la je u sri­je­du ak­ci­ju po­ja­ča­nog nad­zo­ra po­mor­skog pro­me­ta i za­bi­lje­ži­la 31 po­mor­ski pre­kr­šaj, te naplatila kazne u iz­no­su ne­što ma­njem od 40 ti­su­ća ku­na. Naj­vi­še pre­kr­ša­ja od­no­si­lo se na gli­si­ra­nje i pre­ko­mje­ran ukr­caj put­ni­ka.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.