U Ci­mo­su ot­pu­šta­nja i od­las­ci rad­ni­ka

No­vi vlas­ni­ci Na­kon što su slo­ven­sku tvrt­ku pre­uze­li Ta­li­ja­ni

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Za­pos­le­ni­ci Ci­mo­sa za­bri­nu­ti za bu­duć­nost zbog zna­čaj­nog pa­da na­rudž­bi na­kon do­la­ska fon­da Pal­la­dio Fi­nan­zi­aria

Na­kon što je ta­li­jan­ski fi­nan­cij­ski fond Pal­la­dio Fi­nan­zi­aria, pre­ko slo­ven­ske po­druž­ni­ce TCH Eu­ro­pe u svib­nju ove go­di­ne pre­uzeo Ci­mos, za­pos­le­ni­ci su sve vi­še za­bri­nu­ti za bu­duć­nost, pri­je sve­ga zbog zna­čaj­nog pa­da na­rudž­bi.

Ne­ki od rad­ni­ka, čim im se uka­že pri­li­ka za no­vi po­sao, os­tav­lja­ju Ci­mos, tvr­de iz­vo­ri lis­ta Dnev­nik. Is­to­vre­me­no u Ci­mo­su se pri­pre­ma pro­gram zbri­nja­va­nja vi­ška rad­ni­ka i kri­te­ri­ji za ot­ka­ze.

Ko­li­ko za­pos­le­ni­ka na­mje­ra­va ot­pus­ti­ti Ci­mos u Slo­ve­ni­ji, gdje osim Ko­pra ra­de tri pro­izvod­nih po­go­na u Se­no­že­ču, Ma­ri­bor i Vu­ze­ni­ci još se ne zna. Ka­ko list nes­luž­be­no doz­na­je, već su po­če­la ot­pu­šta­nja u Se­no­že­ču. Odred­be slo­ven­skog Za­ko­na o ra­du pro­pi­su­ju da tvrt­ka ko­ja za­poš­lja­va vi­še od 300 rad­ni­ka pri­je ot­pu­šta­nja vi­še od 30 rad­ni­ka iz pos­lov­nih raz­lo­ga mora iz­ra­di­ti pro­gram i oba­vi­jes­ti­ti sin­di­kat i Za­vod za za­poš­lja­va­nje.

Mo­ra­ju raz­ra­di­ti kri­te­ri­je za sma­nje­nje bro­ja za­pos­le­nih, kao što su rad­no is­kus­tvo i us­pješ­nost, dob za­pos­le­ni­ka, zdrav­lje i slič­no.

Bje­ži teh­nič­ko osob­lje

Pred­sjed­nik sin­di­ka­ta SKEI za Ci­mos Se­no­že­če Žar­ko Mar­tić po­t­vr­dio je da su u Se­no­že­ču u ti­je­ku ot­pu­šta­nja, a ni­ti u jed­nom mje­se­cu ni­je ot­pu­šte­no vi­še od 29 za­pos­le­ni­ka, ka­ko je pre­dvi­đe­no Za­ko­nom o ra­du.

“U vri­je­me go­diš­njih od­mo­ra iz pro­izvod­nog po­go­na u Se­no­že­ču otiš­lo je od 20 do 25 rad­ni­ka, od ko­jih je njih de­se­tak pre­ki­nu­lo rad­ni od­nos svo­jom vo­ljom.

Ne­ki od njih usko­ro će za­do­vo­lji­ti uvje­te za od­la­zak u mi­ro­vi­nu, otiš­li su na Za­vo­du za za­poš­lja­va­nje, dru­gi su pro­naš­li no­vi po­sao”, re­kao je Mar­tić. Do­dao je da su svi oni s ko­ji­ma je pre­ki­nut rad­ni od­nos do­bi­li 15 pos­to vi­še od pro­pi­sa­nog iz­no­sa ot­prem­ni­na. Sin­di­ka­ti Ci­mo­sa u Slo­ve­ni­ji, Bo- sni i Her­ce­go­vi­ni, Sr­bi­ji i Hr­vat­skoj, gdje je pos­to­je tvor­ni­ce Ci­mo­sa, s ta­li­jan­skim vlas­ni­kom do­go­vo­ri­li su da ot­pu­šte­nim rad­ni­ci­ma pri­pa­da 15 pos­to vi­še od pro­pi­sa­nog iz­no­sa ot­prem­ni­na.

I taj­nik sin­di­ka­ta SKEI za kra­ško-unu­traš­nju re­gi­ju i pri­oba­lje Sa­šo Ris­tić re­kao je da do­sad ni­je doš­lo do dra­ma­tič­nog pa­da bro­ja za­pos­le­nih i da Ta­li­ja­ni pri ot­pu­šta­nju po­štu­ju rad­no za­ko­no­dav­s­tvo. Pre­ma nje­go­vim ri­je­či­ma, ako se bu­de odu­gov­la­či­lo s novim na­rudž­ba­ma Ci­mos će na­pus­ti­ti ključ­nu teh­nič­ko osob­lje.

“To je či­nje­ni­ca na ko­ju smo stal­no upo­zo­ra­va­li. Os­po­sob­lje­no teh­nič­ko osob­lje tra­že mno­ge dru­ge tvrt­ke. Ako ta-

kvi rad­ni­ci na­pus­te Ci­mos, ka­da do­đe do po­već­nja na­rudž­bi bit će ih te­ško uvje­ri­ti da se vra­te”, ka­že Ris­tić.

Do­bi­va­nje no­vih ugo­vo­ra je te­ško zbog sezone go­diš­njih od­mo­ra, a vi­še obe­ća­nja Ci­mos je do­bio za je­sen, doz­na­je nes­luž­be­no Dnev­nik.

Ta­li­ja­ni is­pu­ni­li obe­ća­nje

Na pi­ta­nje o novim na­rudž­ba­ma iz Ci­mo­sa ni­su od­go­vo­ri­li, kao ni­ti na dru­ga pi­ta­nja.

Rek­li su sa­mo da se nas­tav­lja res­truk­tu­ri­ra­nje pos­lo­va­nja u svim re­gi­ja­ma u ko­ji­ma su pri­sut­ni sa svo­jim pro­izvod­nim po­go­ni­ma.

Iz­me­đu os­ta­log, Dnev­nik je za­ni­ma­lo ko­li­ko ukup­no za­pos­le­ni­ka pla­ni­ra­ju ot­pus­ti­ti, ko­li­ko tre­nut­no ima­ju za­pos­le­nih rad­ni­ka, kao i po­t­vr­da nes­luž­be­ne informacije da su u Hr­vat­skoj pro­izvod­nju iz La­bi­na pre­se­li­li u su­vre­me­nu tvor­ni­cu u Bu­ze­tu.

Pre­ma dos­tup­nim po­da­ci­ma, Ci­mos gru­pa od oko 4000 rad­ni­ka u Slo­ve­ni­ji za­poš­lja­va njih oko 1500 rad­ni­ka.

Za kup­nju Ci­mo­sa Ta­li­ja­ni su DUTB-u pla­ti­li 100.000 eura, ali su pre­uze­li oko 110 mi­li­ju­na eura du­ga tvrt­ke. Is­pu­ni­li su obe­ća­nje da će Ci­mos do­ka­pi­ta­li­zi­ra­ti sa 20 mi­li­ju­na eura.

Pr­vo su ga u lip­nju do­ka­pi­ta­li­zi­ra­li sa 18,3 mi­li­ju­na eura, a za­tim u sr­p­nju s još 1,7 mi­li­ju­na eura. Ti­me je Ci­mo­sov te­melj­ni ka­pi­tal po­ve­ćan na 63,5 mi­li­ju­na eura.

DUŠKO MARUŠIĆ/ PIXSELL

Ta­li­ja­ni se pri­dr­ža­va­ju za­ko­na pri ot­pu­šta­nju rad­ni­ka

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.