Za eko­lo­šku pris­toj­bu NIS du­žan 9 mil. €

Na­me­ti Dr­ža­va po­kre­nu­la uprav­ni spor pro­tiv tvrt­ki ko­je ne is­pu­nja­va­ju za­kon­sku obve­zu

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Sr­p­ska dr­ža­va po­kre­nu­la je uprav­ni spor pro­tiv svih kompanija ko­je ne pla­ća­ju eko­lo­šku pris­toj­bu na pro­izvod­nju i uvoz ma­zi­va, uklju­ču­ju­ći i NIS, doz­na­je Blic. Na ova­kav ko­rak su se od­lu­či­li jer je to za­kon­ska obve­za od ko­je nit­ko ni­je os­lo­bo­đen, pa ni NIS, koji ovaj na­met dr­ža­vi ne pla­ća od nje­go­vog uvo­đe­nja 2010. go­di­ne. Zbog to­ga je dr­žav­ni pro­ra­čun ošte­ćen go­diš­nje za 1,5 mi­li­ju­na eura, ko­li­ko bi NIS tre­bao pla­ti­ti za pro­izve­de­nih 11.000 to­na ma­zi­va. To zna­či da je kompanija dr­ža­vi duž­na go­to­vo de­vet mi­li­ju­na eura.

Bli­cov iz­vor iz vla­de tvr­di da je mi­nis­tar Bra­nis­lav Ne­di­mo­vić os­no­vao tim sa za­dat­kom da ut­vr­di tko sve ne pla­ća eko­lo­šku pris­toj­bu. “Na tom po­pi­su je i NIS, za ko­jeg je ut­vr­đe­no da nji­ho­vo po­zi­va­nje na član 13. ugo­vo­ra ne­ma te­me­lja. Na­ime, nji­me se de­fi­ni­ra da se oni os­lo­ba­đa­ju pla­ća­nja no­vih pris­toj­bi, po­re­za, ca­ri­na ili nji­ho­vog po­ve­ća­nja sa­mo u od­no­su na iz­grad­nju i ko­ri­šte­nje pli­no­vo­da i pod- zem­nog skla­di­šta pli­na, kao i re­kons­truk­ci­ju i mo­der­ni­za­ci­ju teh­no­lo­škog kom­plek­sa te kom­pa­ni­je. To ni­je slu­čaj kod po­go­na za pro­izvod­nju ma­zi­va, pa za­to mo­ra­ju pla­ti­ti sve za­os­ta­le pris­toj­be. Bu­du­ći da ne­će, po­kre­nut je uprav­ni spor. Ne­di­mo­vić je sma­trao da se slu­čaj mora is­tje­ra­ti do kra­ja jer za­kon ne da­je te­melj za pri­vi­le­gi­ran po­lo­žaj ni­ko­me”, objaš­nja­va Bli­com sa­go­vor­nik. On do­da­je da su i pret­hod­ne vlas­ti zna­le za taj slu­čaj, ali da zbog raz­li­či­tih po­li­tič­kih pri­ti­sa­ka ni­su ni­šta po­du­ze­le.

“Pre­ma na­ma dos­tup­nim saz­na­nji­ma, uprav­ni pos­tu­pak po tom pi­ta­nju još uvi­jek ni­je okon­čan, a ne­ma­mo saz­na­nja da je po­kre­nut uprav­ni spor”, ka­žu iz NISa.

Sr­bi­ja od­luč­na da okon­ča slu­čaj s ne­pla­ća­njem pris­toj­be

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.