Za­tva­ra se po­gon u BiH

Poslovni Dnevnik - - REGIJA -

Dža­fić spa­si­telj u Ze­ni­ci?

Slo­ven­ski Ci­mos od­lu­čio je kra­jem sr­p­nja lik­vi­di­ra­ti tvrt­ku Ci­mos TMD Cas­ting iz Ze­ni­ca. To je iz­a­zva­lo za­bri­nu­tost grad­ske upra­ve Ze­ni­ca za sud­bi­nu vi­še od 130 rad­ni­ka koji će os­ta­ti bez pos­la, re­če­no je na sas­tan­ku gra­do­na­čel­ni­ka Ze­ni­ce Fu­ada Ka­su­mo­vi­ća s pred­stav­ni­ci­ma rad­ni­ka Ci­mos TMD Cas­tin­ga. “Nas­ta­vit ću mo­li­ti us­pješ­nog po­du­zet­ni­ka i na­čel­ni­ka Op­ći­ne Ka­le­si­ja Se­ada Dža­fi­ća da ku­pi ovu tvor­ni­cu i ta­ko spa­si sto­ti­njak obi­te­lji. Na­dam se da bi mo­gao biti spa­si­telj tvrt­ke”, re­kao je Ze­ni­ca Fu­ad Ka­su­mo­vić, gra­do­na­čel­nik Ze­ni­ce.

Newspapers in Croatian

Newspapers from Croatia

© PressReader. All rights reserved.